Для нормального отображения требуется шрифт Frontistes с сайта Библиотека Фронтистеса

0000000 *pamet$ i ZitJe blaZenago uCitelja naSego *kostan'tina
0000010 filosofa, pr&vago nastav'nika sloven'skU jezykU.
0000020 blagoslovi:
0100100 *bog& milostiv$ i qedr$, wZidaje pokaanJe Clov@C$sko, da
0100110 bySe v&si s&paseny byli i v& razUm$ istin'nyi priSli, ne
0100120 xoqet' bo s&mr'ti gr@SnikU, n& pokajanJ% i ZivotU, aqe i
0100130 naipaCe priloZit$ na zlobU, n& ne wstavljajet$ Clov@Ca
0100140 roda wtpasti wslabljenJem$ i v$ s$blazn$ neprijazninU
0100150 prJiti i pogybnUti, n& na kajaZda l@ta i vr@mena ne
0100160 pr@stajet$ blagodat$ tvore nam$ mnwgo, jako ispr$va
0100170 daZe i do nynja, patriar$xi Ze pr&v@e i wt$ci i po t@x$
0100180 proroky, a po six$ apostoli i muCeniky, pravednymi muZi
0100190 i uCiteli izbirajei wt$ mnogoml$vnago ZitJa sego.
0100200 znaet$ bo gospod$ svoje, iZe jego sut$, jakoZe reCe: wv'ce
0100210 moje glasa mojego slySet$ i az$ zna% je i imenem$ v&zyva%
0100220 je i po mn@ xodet$ i da% im$ Zivot$ v@C'nyi.
0100300 jeZe s&tvorJi i v& naS$ rod$, v&zdvig$ nam$ uCitelja
0100310 sice, iZe prosv@ti ezyk$ naS$, slabostJ% omraC'Se um$
0100320 svoi, paCe l$sti% dJavolje%, ne xot@vSe v& sv@t@
0100330 boZJix$ zapov@dex$ xoditi.
0100400 ZitJe Ze jego javljajet$, po malU skazajemo, jak$Ze b@,
0100410 da iZe xoqet$, to se slySi podobit$ se jemu, b$drost$
0100420 prijemlje, a l@nost$ wtm@taje, jakoZe reCe apostol$:
0100430 podobni mn@ byvaite, jakoZe i az$ *xristu.
0200100 *v& solun'sc@ grad@ b@ muZ$ jeter$ dobrorodn$ i bogat$,
0200110 imenem$ l$v$; pr@dr$Ze san$ dragar'skyi pod$ stratigom'.
0200200 b@ Ze blagov@r'n$, s&xranjaje v&se zapov@di boZJe ispl$n$,
0200210 jakoZe inogda iwv$; Zivy Ze s& podruZJem$ svoim$ i rodi ./z.
0200220 otroCet$$, wt$, nix'Ze b@Se mlad@iSJi sed'my kostan'tin$
0200230 filosof$, nastavnik$ i uCitel$ naS$.
0200300 egda Ze i rodi mati, v&dajaSe jego doilici, da i by doila;
0200310 otroCe Ze ne raCi se jeti tUZd$ s&s$c$ nikakoZe, razv@ po
0200320 mater'nJi, don'deZe wt$dojen$ byst$.
0200400 se Ze byst$ po boZi% smotrenJ%, da by dobra korene
0200410 dobra l@torasl$.
0200500 po sem'Ze dobra taa roditelja sv@qav'Sa se ne s&xoditi se,
0200510 goveqa seb@, n& tako Zista w gospodi l@t$ .!d!I., don'deZe
0200510 ja s&mr$t$ razlUCi, nikakoZe pr@stupl$Sa togo s&v@ta.
0200600 na sud' Ze jemU xoteqU iti, plaka se mati otroCete sego,
0200610 glagol%qi: ne br@gU w v&sem$ razv@ w mladenci sem$
0200620 jedinom$, kako imat$ byti ustrojen$.
0200700 on$ Ze reCe: v@rU mi imi, Zeno, nad@% se boz@, jako dati
0200710 imat$ jemU wt$ca i stroitelja takogo, iZe i stroit$ i vse
0200720 xristJany.
0200800 jeZe se i s&byst$.
0300100 *sedmi Ze l@t$ sy otrok$, vid@ s&n$ i pov@daje wt$cU
0300110 i materi reCe:
0300200 jako stratig$ s&bra vse d@vice naSego grada i reCe k& mn@:
0300210 izberi seb@ wt$ nix$, %Ze, xoqeSi podrUZJe i na pomoq$
0300220 s&vr$st$ seb@.
0300300 az' Ze s&gledav$ i smotriv$ v&s@x$, vid@x$ jedinU krasn@iSU
0300310 v&s@x$, licem$ sv$teqU se i ukraSenu vel'mi monisti zlaty
0300320 i biserom$ i v&se% krasoto%, jeiZe b@ ime sofJa,
0300330 sJi r@C$ mudrost$. tu izbrax$.
0300400 slySavSe slovesa si roditelja jego rekosta k njenu:
0300500 synu, xrani zakon$ wt$ca tvojego i ne wtvr$zi
0300510 nakazanJe matere tvoje.
0300600 sv@tilnik' bo zapov@d$ zakonu i sv@t$.
0300700 r$ci Ze pr@mudrosti: sestra mi budi, a mudrost$
0300710 znajemu seb@ s&tvorJi.
0300800 sJajet' bo pr@mudrost$ paCe sl$n$ca; i aqe privedeSi % seb@
0300810 im@e tu podrUZije, to wt$ mnwga zla izbaviSi se je%.
0300900 jegda Ze i v&dasta na uCenJe, sp@jaSe paCe v's@x' uCenik$
0300910 v& knigax$ pametJ% skoro% vel'mi, jako i divU byti.
0301000 *jedino% Ze wt$ d$nei jakoZe wbyCai jest$ bogatiCiqem$
0301010 glUmljenJe tvoriti lovitvo%, izyde s nimi na polje,
0301020 kragui svoi v&z$m$; jako pusti i, v@tr$ se wbr@t$ po
0301030 smotrenJ% boZJ% i v&zet$ i zanese jego.
0301100 otrok$ Ze wt$ togo v& unynJe i peCal$ v&pad$, dva d$ni
0301110 ne jast$.
0301200 Clov@kwl%bJem' bo svoim' milostivyi bog& ne vel@ jemu
0301210 privyk$nuti Ziteiskyx$ veqex$, udob$ i ulovi.
0301300 jakoZe drevlje ulovi plakidU v& lov@ elenem$, tako i
0301310 sego kragUem$.
0301400 v& seb@ Ze pomysliv$ ZitJa sego sujetu, wkaaSe glagolje:
0301500 takovo li jest$ ZitJe se, da v$ radosti m@sto peCal
0301510 pribyvajet$?
0301600 wt$ sego d$ne po in' se put$ imu, iZe jest$ sego luC$Si,
0301610 a v& ml$v@ ZitJa sego svoix$ d$ni ne iZdivu.
0301700 i pouCaje se sim$, s@d@aSe v& domU svojem$, uCe se iz$
0301710 ust$$ knigami svetago *grigorJa *bogoslova i znamenJe
0301720 kr$stnoe s&tvori na st@n@ i poxvalu svetomU *grigori%
0301730 napisav$ sicevU:
0301800 w *grigorJe, t@lom$ Clov@Ce, a duSe% aggele.
0301900 ty t@lom$ Clov@k$ sy, aggel$ javi se, usta bo tvoja jako
0301910 edin$ wt$ serafJim$ boga proslavlja%t$ i v&seljen'nU%
0301920 prosv@qa%t$ pravyje v@ry kazanJem$.
0302000 t@m' Ze i mene pripada%qa k teb@ l%bovi% i v@ro%
0302010 prJimi i budi mi uCitel$ i prosv@titel$. takovaa zaveqavaaSe.
0302100 *v&S$d$ Ze v& mnogyi bes@dy i um$ veli, ne mogyi
0302110 razum@ti gl$bin$$, v& unynJe veliko v&pade.
0302200 stran' Ze n@koi b@ tu, Um@e gramatikJ% i k& njemu S$d$
0302210 moljaSe i, na nogU jego padaje i v&daje se jemU:
0302300 dobr@ nauCi me xUdoZ$stvU gramatiC$skomU.
0302400 on' Ze talan't$ svoi pogreb$, reCe k& njemU: %noSe,
0302410 ne trUZdai se, wtrekl$ se jesm$ wt$nUd$ nikogoZe
0302420 ne nauCiti semu v& moje d$nJi.
0302500 paky Ze otrok$ klanaje se jemu s& sl$zami glagolaSe:
0302510 v&zmi v&su mo% Cest$ wt$ domU wt$ca moego,
0302520 jeZe mi dostoit$, a nauCi me.
0302600 ne xot@vSU Ze posluSati jego, S$d$ Ze v& dom$ svoi v&
0302610 molitvax$ pr@byvaSe, da by wbr@l$ ZelanJe sr$d$ca svoego.
0302700 v&skor@ Ze bog& s&tvorJi vol% bojeqix$ se jego.
0302800 ot& krasot@ bo jego i mudrosti i prileZn@m$ uCenJi, jeZe
0302810 b@ rastvoreno v& njem$, slySav$ carev$ stroitel$, iZe
0302820 naricaet$ se logofet$, posla po n$, da se by s& carem$ uCil$.
0302900 otrok$ Ze uslySav$ se radosti% puti se jet$ i na
0302910 puti poklon' se molitvU s&tvorJi, glagolje:
0303000 boZe wt$c$ naSix$ i gospodi milosti, i jaZe s&tvoril$
0303010 esi v&sakaa slovom$ i pr@mudrosti% svoe%, s&z$dav$
0303020 Clov@ka, da vladet$ tobo% s&tvorenymi tvar$mi daZd$
0303030 mi suqU% v&skrai tvoix$ pr@stol$ pr@mudrosti, da
0303040 razUm@%, Cto jest$ ugodno teb@, i s&pasU se.
0303100 az' bo jesm$ rab$ tvoi i syn$ raby tvoeje.
0303200 i k& semU proCeje solomon% molitvU iz$glagolav$
0303210 i v&stav$ reCe amin$.
0400100 *egda Ze prJide k& *carigradU, v&daSe jego uCiteljem$,
0400110 da se uCit$, i v& tri m@seci navyk$ gramatikJ%
0400120 i proCaa se jet$ uCenJa.
0400200 i nauCi Ze se *wmirU i gewmitrJi I u *l$va i u *fot@
0400210 diaXic@ i v&s@m$ filosofiiskym$ uCenJem$ k& sim'
0400220 Ze i ritorikJi i arif$mitikJi i astronomJi i musikJi
0400230 i v&s@m$ proCJim$ elin'skym$ xudoZ$stvom$.
0400300 tako Ze i navyCe v&sa, jakoZe bi jedino wt$ nix$ navyknUti.
0400400 skorost$ bo se s& prileZanJem$ sluCJi, druga drUgu
0400410 pr@sp@%qi, im'Ze se uCenJa i xudoZ$stvom$ s&vr$Sa%.
0400500 bolje Ze uCenJa tix$ wbraz$ na seb@ javljaje s& t@mi,
0400510 s& nimiZe b@aSe pol$zn@e, uklanjaje se wt$ uklanja%qJix$
0400520 se v& str$p'ty kako bi v& zeml'nyx$ nebes$naa pr@m@nil$,
0400530 izlet@ti is telese sego i s& bogom$ Ziti.
0400600 uzr@v' Ze jego takova suqaa logofet$ dast$ jemU vlast$ nad$
0400610 svoim$ domom$ i v& carevU polatu s& dr$znovenJem$ v&xoditi.
0400700 i v&prosi jego jedino% glagolje: filosofe, xot@x$
0400710 uv@d@ti, Cto jest$ filosofia.
0400800 on' Ze skorom$ umom$ reCe abJe: boZJim$ i Clov@C$skym$
0400810 veqem$ razUm$, eliko moZet$ Clov@k$ pribliZiti se boD@,
0400820 jako Ze d@teli% uCit$ Clov@ka po wbrazU i po podobi%
0400830 byti s&tvor'Somu i.
0400900 sego Ze paCe v&zl%bJi i v&praSa i w sem$ tolik$ muZ$
0400910 velik$ i C$st$n$.
0401000 on$ Ze s&tvorJi jemU uCenJe filosof$sko, v& mal@x$
0401010 slovesex$ velik$ um$ skazav$.
0401100 v& Cistot@ Ze pr@byvaje, vel'mi ugaZdaje bogu, tol'mi
0401110 paCe l%b$zn@i v&s@m$ byvaSe.
0401200 i logofet$ v&saku C$st$ tvore jemU gov@inu, zlato mnogo
0401210 dajaSe jemU, on' Ze ne prJimaSe.
0401300 jedino% reCe jemu tvoja krasota i mudrost$ wt&nud$
0401310 izlixa nudit$ me l%biti te; to d$qere imam$ duxov'nu%,
0401320 %Ze wt$ kr$stila izex$, krasnu i bogatu i roda dobra i
0401330 velika; aqe xoqeSi, podrUZJ% sJ% ti dam$; wt$ cara Ze
0401340 nynja velJ% C$st$ i kneZJe prJim$ i bol'SU% Cai,
0401350 v&skor@ bo stratig$ budeSi.
0401400 wt$v@qav' Ze jemu filosof$: dar$ ubo velik$ tr@bu%qJim$
0401410 jest$, a mn@ bol'Seje uCenJa n@st$ niCtoZe ino, im'Ze
0401420 razUm$ s&brav$ pr@d@d'njee C$sti i bogat$stva xoqU iskati.
0401500 slySav' Ze logofet$ wtv@t$ jego, S$d$ k& carici reCe: s&
0401510 filosof$ %nyi ne l%bit$ ZitJa sego; to ne wt$pustim$
0401520 jego wb'qiny, n& postrig'Se i na popov'stvo wt$dadim$ i
0401530 i sluZ'bU, da budet$ vivlotikar$ u patrJar'xa v& svet@i
0401540 *sofJi; negli pon@ tako jego udr$Zim$.
0401600 eZe i s&tvoriSe jemu.
0401700 malo Ze s& nim$ v& sem$ pobyv$, na uskoje more v&S$d$
0401710 s&kri se v& monastyri.
0401800 iskaSe Ze jego !D m@sec$, jedva i wbr@toSe.
0401900 ne mog'Se Ze jego prinuditi v& tu sluZ'bu, umoliSe i
0401910 uCitelnyi stol$ pr@jeti i uCiti filoswfi tozem'ce i
0401920 stran'nyje, s& v$sako% sluZ'bo% i pomoqi%.
0402000 po to se prJet$.
0500100 *b@ Ze *an$nJi patrJarx$ jeres$ v&zdvigl$ glagolje:
0500110 ne tvorite C$st$ svetym$ ikonam$.
0500200 s&brav'Se s$n$m$, wbliCiSe i, jako nepravo glagoljet$,
0500210 i izgnaSe jego s& stola.
0500300 on' Ze reCe: nasilJem' me izgnaSe, a ne pr@pr@vSe mene;
0500310 ne moZet' bo se niktoZe protiviti slovesem$ moim$.
0500400 car$ Ze s& patrikJi ustroiv$ filosofa, posla na n$,
0500410 rek$ tako: aqe moZeSi %noSe s& pr@pr@ti,
0500420 to paky stol$ svoi prJimeSi.
0500500 *on$ Ze uzr@v$ filosofa %na t@lom$, i iZe b@xU
0500510 poslani s nim$, reCe k& nim$: v&si podnoZJa moego
0500520 n@ste dostoiny, to kako az$ s vami se xoqU pr@ti?
0500600 filosof' Ze k& njemU reCe: ne l%d$skago obyCaja
0500610 dr$Zi, n& boZJi zapov@di zri.
0500700 jakoZe bo jesi i tyi wt$ zemlje i duSu bogom$ s&stavljen$,
0500710 tako i my v&si.
0500800 to na zeml% zre, Clov@Ce, ne gr$di se.
0500900 paky Ze *an'nJi wtv@qa: ne podobno jest$ v& jesen$
0500910 cv@t$c$ iskati, ni star'ca na voiskU gnati,
0500920 jako %noSU n@kojego nestora.
0501000 filosof' Ze wtv@qa jemu: sam$ na se viny wbr@taeSi.
0501100 r'ci v& kU% vr$stU dUSa siln@iSi telese.
0501200 on' Ze reCe: na starost$.
0501300 filosof$ reCe: to na kU% te bran$ gonim$,
0501310 na telesnu ili na duxovnu?
0501400 on' Ze reCe: na duxovnu.
0501500 filosof' wtv@qa: to ty nynja sil'n@i xoqeSi byti.
0501600 da ne glagoli nam' tac@x$ prit$C$, ne bez vr@mene
0501610 bo cv@t$c$$ iqem$, ni na voiskU tebe gonim$.
0501700 sraml$ Ze se star'c$ i inamo wbrati bes@dU i reCe: r'ci
0501710 mi, %noSe, kako kr$stu razorenu suqu ne klanjajem$ se
0501720 jemu ni lob'zaem$ jego, a vy, aqe ikona i do pr$sJi
0501730 suqi pisana, C$st$ jei tvoreqe ne stydite se?
0501800 filosof$ Ze wtv@qa; Cetiri bo Cesti kr$st$ imat$, i aqe
0501810 jedina Cest$ jego ubUdet$, to uZe svojego ne javljajet$
0501820 wbraza; a ikona t$kmo wt$ lica javljajet$ wbraz' podobi%
0501830 togo, jegoZe bude pisano; ne l$vova bo lica ni rysJa
0501840 zrit$, iZe vidit$, n& pr&vago wbraz$.
0501900 paky star$c$ reCe: kako se klanjajem$ kr$stU bez
0501910 napisanJa, a byv'Sem$ i in@m$ kr$stom$?
0502000 ikona Ze, aqe ne imat$ napisana imene, jegoZe
0502010 budet$ wbraz$, to ne tvorite jei C$sti?
0502100 filosof' Ze wtv@qa: v&saky bo kr$st$ podobn$ wbraz$ imat'
0502110 xristovu kr$stU, a ikony v&se nema%t$ jedin$ wbraz$.
0502200 star'c$ Ze reCe: bogu rek$SU k& mw!Yse%: ne s&tvoriSi
0502210 v&sakogo podobJa, kako vy tvoreqe klanjajete se?
0502300 filosof Ze protivU semU wtv@qa: aqe bi rekl$: ne s&tvoriSi
0502310 nikakogoZe podobija, to pravo prJiSi; n& est$ rekl$:
0502320 ne v&sakogo, sir@C$ nedostoinoje.
0502400 protivU Ze sim$ ne mogyi pr@, star'C$ uml$Ca i posrami se.
0600100 *po six' Ze *agarini, naricajemJi *sracini, v&zdvigoSe
0600110 xulu na jedinoboZ$stvo svetyje troice glagol%qe:
0600200 kako vyi xristJani jedin$ bog& m@neqe, razm@Sajete i paky
0600200 na trJi, glagol%qe, jako wt$c$ i syn$ i dux$ jest$?
0600300 aqe moZete skazati jav@, to posljete muZe, iZe
0600310 mogut$ glagolati w sem i pr@pr@ti ny.
0600400 b@ Ze t&gda filosof$ !k i !d l@tom$.
0600500 s&bor' Ze s&tvor$ car$, prizvav$ i reCe jemu: slySiSi li,
0600510 filosofe, Cto glagol%t$ skvr$n'nJi *agarini na naSU v@ru?
0600600 to jako svetyje troice sy sluga i uCenik$, S$d$ protivi
0600610 se im$ i bog&, s&vr$Sitel$ sy v&sakoi veqi, slavimyi v&
0600620 troici wt$c$ i syn$ i svety dux$, t&i da ti podast$ blagodat$
i
0600630 silu v& slovesex$, jako drUgago *davida nova javit' te
0600640 na *goliada, s& tr$mi kamen$mi pob@Zd$Sa, v&zvrati$
0600650 te k& nam$, spodobl$ i nebesnomU carstvJ%.
0600700 slySav' Ze se wtv@qa: s& radostJ% idu za
0600710 xristJan'sku% v@ru.
0600800 Cto bo jest$ mn@ slaZd$Se na sem$ sv@t@, n& za
0600810 svetu% troicU Zivu byti i umr@ti.
0600900 pristaviSe Ze k& njemu assikrita i *gewrgJa polaSU.
0601000 doS$d$Sim Ze im$ tamo, b@xu wbrazy demon'skyje napisali
0601010 v&n@%dU na dvr@x$ v&s@x$ xristJan$, divy tvoreqe i
0601020 ruga%qe se.
0601100 v&prosiSe Ze filosofa glagol%qe: moZeSi li, filosofe,
0601110 razum@ti, Cto jest$ znamenJe se?
0601200 on' Ze reCe: demon'skyi wbraz$ viZdU i mn%, jako
0601210 xristJany tu v&nutr$ Zivut$; wni Ze ne moguqe
0601220 Ziti s nimi, b@Zet$ v&n@ wt$ nix$.
0601300 a ideZe sego znamenJa n@st$ %dU, to s& t@mi
0601310 sut$ tu v&nutr$.
0601400 *na wb@d@ Ze s@deqe *agarini, mudraa Ced$$, knig$
0601410 nauCena gewmitrJi i astronomJi i proCJim$ uCenJem$,
0601420 iskuSa%qe i v&praSaxU, glagol%qe:
0601500 vidiSi li, filosofe, div'noje C%do, kako Ze prorok$
0601510 *max'met$ prinese nam$ blagU% v@st$ wt$ boga i
0601520 wbratJi mnwgy l%di i v&si dr&Zim' se po
0601530 zakonU, niCesoZe pr@stupa%qe.
0601600 a vyi xristov$ zakon$ dr$Zeqe ov$ sice, ov$ onako,
0601610 jakoZe jest$ god@ komuZdo vas$, tako dr$Zite i tvorite.
0601700 k& sim' Ze filosof$ wtv@qa: bog& naS' jako i puCina
0601710 jest$ mor'ska, prorok$ Ze glagoljet$ o njem$:
0601800 rod$ jego kto ispov@st$, v&zemljet' bo se wt$ zemlje
0601810 Zivot$ jego.
0601900 sego Ze radi iskanJa mnwzJi v& puCinu tu v&xodet$ i
0601910 silnyi umom$ pomoqi% jego bogat$stvo razUmnoje
0601920 prijeml%qe pr@plava%t$ i v&zvraqa%t$ se, a slabJi
0601930 jako i v s$gnil@x$ korablix$ pokuSa%t$ se pr@iti,
0601940 ovi istaplja%t$, a wvi s& trUdom$ jedva wt$dyxa%t$,
0601950 nemoqno% l@nosti% vla%qe se.
0602000 vaSe Ze jest$ jasno i udobno, jeZe moZet$ pr@skoCiti
0602010 v&sak$, mal$ i velik$.
0602100 n@st$ bo krom@ l%d$skago obyCaja, n& jeZe moZet$
0602110 d@jati; a niCesoZe jest$ vam$ zapov@dal$.
0602200 egda bo n@st$ v&stegnul$ gn@va i poxoti, n& popustil$
0602210 to v ku% vi imat$ v&rinu propast$!
0602300 s&mysl$ny da razUm@vaet$.
0602400 *xristos$ Ze ne tako, n& wt$ nizu teS'koje gor@
0602410 v&zvodit$ v@ro% Ze i d@telJ% boZJe%.
0602500 tvor'c$ bo sy v'sakym$, meZdU aggeli i skoty jest$
0602510 Clov@ka s&tvoril$, slovesem$ i s&myslom$ wtlUCiv$
0602520 wt$ skota, a gn@vom$ i poxoti% wt$ aggel$$; i jeiZe
0602530 se Cesti kto pribliZaet$, t& paCe to% se priCeqaet$,
0602540 vySiJix$ li ili niZiJix$.
0602600 *v&prosiSe Ze i paky: kako vy jedinomU bogu suqU
0602610 v& trJi slavite i ? skaZi, aqe v@si.
0602700 wt$ca bo naricaete i syna i duxa.
0602800 to aqe tako glagoljete, da i Zenu jemu dadite, da
0602810 se wt$ togo mnwzJi bozi rasplodet$.
0602900 k& sim' Ze filosof$ wtveqa: ne glagolite tako xuly
0602910 besC$stny.
0603000 my ubo dobr@ jesmy navykli wt$ prorok$$ i wt$ wt$c$
0603010 i wt$ uCitel$$ troicu slaviti, wt$c$ i slovo i dux$,
0603020 trJi ipostasi v& jedinom$ suq$stv@.
0603100 slovo Ze to v&pl$ti se v& d@v@ i rodi se naSego radi
0603110 s&pasenJa, jakoZe i *max'met$ vaS$ prorok$
0603120 sv@d@telstvUjet$, napisav$ sice: poslaxwm$ dux$ naS$
0603130 k& d@v@i izvol'Se, da rodit$.
0603200 wt$ sego az$ vam$ pov@qenJe tvoru o troici.
0603300 simi Ze slovesy poraZeni na drUgaa v&zvratiSe se,
0603310 glagol%qe: jako tako jest$, jakoZe glagoljeSi, gosti,
0603320 da aqe *xristos$ bog& vaS$ jest$, poCto ne tvorite,
0603330 jakoZe velit$?
0603400 pisano bo jest$ v& eUaggel$skyx$ knigax$ moliti za
0603410 vragy, i dobro d@jati nenavideqim$ i goneqJim$ i
0603420 lanitU wbraqati bi%qJim$.
0603500 vy Ze ne tako, n& protivna oruZJa wstrite na tvoreqeje
0603510 vam$ takovaa.
0603600 filosof' Ze protivu sim$ wtv@qa: dv@ma zapov@dma suqema
0603610 v& zakon@, kto zakon$ s&vr$Saje javljajet' se: iZe li
0603620 jedinu s&xranit$, ili iZe wb@?
0603700 wtv@qaSe Ze wny: jako iZe wb@.
0603800 filosof Ze reCe: bog& jest$ rekl$: molite za obydeqeje;
0603810 t& jest$ rekl$ paky: bol'Se seje l%b$ve ne moZet$ niktoZe
0603820 javiti na sem$ ZitJi, n& da svo% duSU poloZit$ za drUgy.
0603900 drug' Ze radi my se d@jem$, da ne s& telesnymi duSa ix'
0603910 pl@njena budet$.
0604000 paky glagolaSe: *xristos$ jest$ dal$ dan$ za se i za iny,
0604010 vy Ze kako ne tvorite togo d@l$?
0604100 i %Ze aqe braneqe sebe, kako pon@ da ny ne dajete sicemu
0604110 velikU i kr@pku ezykU izmait$skU za brati% vaSU i drUgy.
0604200 mala Ze prosim$, t$kmo jedinogo zlatika, i dondeZe stoit$
0604210 vsa zemlja, xranim$ mir$ meZdU sobo% jakoZe in$ niktoZe.
0604300 filosof Ze wtv@qa: aqe kto v& sl@d$ uCitelja xode xoqet$
0604310 v& sl@d$ xodi, v& n'Ze i on$, drUgy Ze sr@t$ s&vraqajet$
0604320 i, drug li jemU jest$ ili vrag$?
0604400 wtv@qaSe Ze wny: vrag?
0604500 filosof' Ze reCe: egda *xristos$ dan$ dast$, koje
0604510 car$stvo b@, izmail't$sko ili rim'sko?
0604600 wtv@qaSe Ze wnJi: rim'sko.
0604700 wn$ Ze reCe: t@m$ Ze ne podobaet$ nam$ zazirati, ponjeZe
0604710 rimljanom$ v&si dajem$ dan$.
0604800 *po six' Ze i inaa mnwga v&praSanJa v&prosiSe, iskuSa%qe
0604810 ot$ v&s@x$ xudoZ$stvJix$, jaZe i sami um@xU.
0604900 skaza Ze im$ v&sa, jakoZe je pr@pr@ i o six$.
0605000 rekoSe k& njemu: kako ty vsa sJi um@jeSi?
0605100 filosof' Ze reCe: Clov@k$ n@koi poCr$p$ v& mori vodu, v&
0605110 m@S'ci noSaSe % i gr$d@Se se, glagolje k& stran'nikwm$:
0605120 vidite li vodU, %Ze niktoZe ne imat$ razv@ mene?
0605200 priS$d$ Ze jedin$ muZ$ pomor'nik$, reCe k& njemu: neistov
0605210 li se d@jeSi, xvale se t&kmo w smr$d@SJim$ m@Ski, a my
0605220 sego pUCinU imamy.
0605300 tako i vi d@jete, a wt$ nas$ sut$ v&sa xudoZ$stvJa iz$Sla.
0605400 i po six' Ze pokazaSe jemu divy tvoreqe vr$tograd$
0605410 nasaZden$ inogda wt$ zemlje izniknuqe; jako skaza im$,
0605420 kako se byvajet$, paky pokazaSe jemu v&se bogat$stvo i
0605430 xraminy utvoreny zlatom$ i srebrom$ i kamenJem$ dragom$
0605440 i bisrom$, glagol%qe:
0605500 viZd$, filosofe, divnoje C%do, sila velika i bogat$stvo
0605510 mnog$ *amermnJino, vladyky sracin'ska.
0605600 reCe Ze k' nim$: ne divno se jest$, bogu Ze slava i xvala
0605610 s&tvor'Somu si v&sa i v&dav'SU na ut@xU Clov@kwm$; togo
0605620 bo sut$, a ne inogo.
0605700 s@tn@je na svo% se zlobU obraq$Se, daSe jemU jad$ piti.
0605800 n& bog& milostivy, reky: aqe i s&mr'tno Cto ispiete, ne
0605810 imat$ vas vr@diti, izbavJ i togo i na svo% zeml%
0605820 zdrava i v&zvratJi.
0700100 *i paky ne po mnwz@ vr@meni wtrek' se v&sego ZitJa sego,
0700110 s@de na jedinom$ m@st@ bez ml$vy i seb@ samomU t&kmo
0700120 v&nemlje i na utr@S'ni d$n$ niCesoZe ne wstavljaje,
0700130 n& niqJim$ razdavaje vse i na boga peCal$ v&zm@taje,
0700140 iZe se na v&sak$ d$n$ w vs@x$ peCet$.
0700200 edino% Ze na svetyi d$n$ sluz@ jemu tuZeqU, jako
0700210 niCesoZe ne imamyi na sici d$n$ C&st$n$, on' Ze reCe
0700220 jemu: pr@pit@vyi inogda *izrail$t@ni v& pUstyni, t&
0700230 imat$ i nam$ zde dati piqU; n& S$d$ prizovi pon@ pet$
0700240 niqJix$ muZ$, Caje boZJe pomoqi.
0700300 jako byst$ ob@dnJi Cas&, abJe prise muZ$ br@me v&sakoje
0700310 jady i !I zlatik$.
0700400 i bogu xvalu v&zdast$ o v's@x$ six$.
0700500 v& *olim$b' Ze S$d$ k& *mefodJ% bratU svojemu naCet$
0700510 Ziti i molitvU tvoriti bes pr@stanJa k& bogU, t&kmo
0700520 knigami bes@dUje.
0800100 *prJidoSe Ze s$li k& caru wt$ *kozar$, glagol%qe: jako
0800110 ispr$va jedinogo boga znajem$, iZe jest$ nad$ v&s@mi, i
0800120 tomu se klanjajem$ na v&stok$, da wbyCaje studnyje iny
0800130 dr$Zeqe.
0800200 *jevrei Ze uste ny v@rU ix$ i d@tel$ prJeti, a *sraciny
0800210 wt$ drUgu% stranU mir$ da%qe i dary mnwgy steZUt ny
0800220 na svo%, glagol%qe: jako naSa v@ra jest$ dobr@iSi
0800230 v&s@x$ ezyk$$.
0800300 to sego radi s'ljem$ k& vam$, starU% drUZ$bU i
0800310 l%bov$ dr$Zeqe.
0800400 ezyk' bo velJi suqi i car$stvo wt$ boga dr$Zite.
0800500 i vaSego s&v@ta v&praSa%qe prosim$ mUZa kniZna wt$ vas$, da
0800510 aqe pr@prit$ *jevreje i*sraciny, to po vaSU se v@rU imem$.
0800600 t&gda v&zyskav$ car$ filosofa i iz$obr@t$ skaza jemU
0800610 kozar'sku r@C$, glagolje:
0800700 idi, filosofe, k& l%dem$ sim$ i s&tvori slovo i wtv@t$
0800710 o svet@i troici s& pomoqi% jee; in$ bo niktoZe ne
0800720 moZet$ dostoino sego tvoriti.
0800800 on$ Ze reCe: aqe veliSi, vladykw, na sikovu% r@C$ s&
0800810 radosti% idu p@S$ i bos$ bez$ vsego, jegoZe ne
0800820 vel@aSe gospod$ uCenikom si nositi.
0800900 wtv@qa Ze car$: aqe se ty by xot@l$ o sem$ s&tvoriti,
0800910 to dobr@ glagoljeSi, n& car$skU% dr$ZavU v@dy i
0800920 C$st$, C$st$no idi s& car$sko% pomoqi%.
0801000 abije Ze puti se jet$ i *xersona doS$d$ nauCi se tu
0801010 Zidovskyi bes@d@ i knigam$, osem$ Cesti pr@loZi
0801020 gramatikJu i wt$ togo razUm$ v&sprijem$.
0801100 *sam$r@nin' Ze n@koi tu Ziv@aSe i prixode k& njemu
0801110 stezaSe se s& nim$ i prinese knigy samar@n'skyje i
0801120 pokaza je emu.
0801200 isproS$ je u njego filosof$, zatvori se v& xramin@ i
0801210 na molitvU se naloZJi i wt$ boga razUm$ prijem$,
0801220 C'tati naCet$ knigy bes poroka.
0801300 uzr@v' Ze *samaranin$ v&zUpJi velJem$ glasom$ i reCe:
0801310 v& istinu, iZe v *xrista v@ru%t$, v&skor@ dux'
0801320 svetyi prijeml%t$ i blagodat$.
0801400 synu Ze jego abije kr$q$SU i sam' se kr$sti po nim$.
0801500 i obr@t' Ze tu eUaggelJe i Paltir$, ros$sky pismen$
0801510 pisano, i Clov@ka wbr@t$ glagol%qa to% bes@do% i
0801520 bes@dovav$ s& nim$ i silu r@Ci prijem$, svojei bes@d@
0801530 prikladaje, razliCJi pismen$, glaasnaa i s&glasnaja i k&
0801540 bogU molitvU dr&Ze i v&skor@ naCet$ Cisti i skazati, i
0801550 mnwzi se jemu divlja se boga xvaleqe.
0801600 *slySav'Se, jako svetyi *klimen$t$ eqe v& mori leZit$,
0801610 pomoliv' se reCe: v@ru% v& boga svet@m$ klimen$t@
0801620 nad@% se, jako wbr@sti jego imam$ i iznesti iz mora.
0801700 ub@Zd$ arxJepiskupa i s& klirosom$ v&s@m$ i gov@iny
0801710 muZi i v&s@dSe v& korablje idoqe na m@sto, utiS'SU
0801720 se morU vel'mi, i doS$d$Se naCeSe kopati po%qe.
0801800 abije byst$ xrizma mnwga, jako i kadilo mnwgo i po sem$
0801810 javiSe se svetyje moqi, jeZe v&z$mSe s& veliko% C$stJ%
0801820 i s& slavo% v's@x$ graZdan$ v&nesoSe v& grad$, jakoZe
0801830 piSet$ v& wbr@tenJi jego.
0801900 *kozar'sky Ze vojevoda s& voi S$d$ wb$stupJi xristJan'sky
0801910 grad$ i wplete se w njem$.
0802000 uv@d@v' Ze filosof$ ne l@ne se ide k' njemU, bes@dovav'
0802010 Ze s& nim$ i uCitelnaa slovesa pr@dloZi i ukroti jego.
0802100 i ob@qav$ se jemu na kr$qenJe.
0802200 v&zvrati Ze se filosof$ v& svoi put$.
0802300 i v& pr$vyi Cas$ molitvU tvoreqU jemU, napadoSe na n$
0802310 *ugrJ, jako vl$C'skyi vy%qe, xoteqe ubiti ego.
0802400 on' Ze ne uZase se ni wstavJi svoje molitvy, kYrJe
0802410 leiso t&kmo zovyi, b@ bo okon'Cal$ %Ze slUZ'bU.
0802500 wni Ze uzr@v'Se i, po boZi% povel@nJu ukrot@eSe i
0802510 naCeSe klanjati se jemU i slySav'Se uCitelnaa slovesa
0802520 wt$ ust$ jego, wtpustiSe i s& vse% druZino%.
0900100 *v&s@d' Ze v& korabl$ puti se jet$ kozar'skago na
0900110 mewtskoje jezero kapJiskaa vrata k&av'kaiskyix$ gor$.
0900200 poslaSe Ze *kozarije protivU jemu muZa lukava
0900210 zaskopiv$, iZe bes@do% snide se reCe jemU:
0900300 kako vy zl$ wbyCai imate i stavite car$ in$ v& inogo
0900310 m@sto wt$ inogo roda? my Ze po rodU se d@jem$.
0900400 filosof$ Ze k& njemU reCe: bog& bo v& *saula m@sto,
0900410 niCesoZe, ugodna d@%qa, izbra *davida, ugaZda%qa
0900420 jemu, i rod$ jego.
0900500 on$ Ze reCe paky: vy ubo knigy dr$Zeqe v& rUkU, wt$ nix$
0900510 v&se prit'Ce glagoljete; my Ze ne tako, n& wt$ pr&sJi
0900520 vse mudrosti jako pogl$q$Se iznosim$ je, ne gr&deqe se
0900530 w pisanJi jakoZe i vy.
0900600 reCe Ze filosof$ k' njemU: wtv@qa% ti k& semu: aqe
0900610 sr@qeSi mUZa naga i glagoljet$, jako mnwgy rizy i
0900620 zlato imam$, imaSi li je v@rU, vide jego nago?
0900700 i glagoljet$: nJi.
0900800 reCe Ze jemU: tako i az$ teb@ glagol%: aqe li jesi
0900810 pogl$til$ v&saku mudrost$, to skaZi ny, koliko rod' jest$
0900820 do *mw"Ysea i koliko l@t$ jest$ kotoriZdo rod$ dr$Zal$.
0900900 ne mogy Ze k& semU wtv@qati, uml$Ca.
0901000 doS$d$SU Ze jemU tamo, jegda xot@xu na wb@d$ s@sti u
0901010 kagaana, v&prosiSe Ze jego, glagol%qe: kaja jest$
0901020 tvoja Cest$, da te posadim$ na svojem$ Cinu?
0901100 on' Ze reCe: d@da imax' velika i slavna D@lw, iZe bliz&
0901110 cara stojaSe i dan'nU% jemu slavU volje% wtvr$g$,
0901120 izgnan$ byst$ i na stranu zemlje S$d$ wbniqa i tu me rodi.
0901200 az' Ze d@d'n%% C$st$ drev'n%% iqU, ne dostigox$ inoje
0901210 prijeti, *adamov' bo jesm$ v&nuk$.
0901300 i wtv@qaSe Ze wni: dostoino i pravo glagoljeSi, gosti.
0901400 wt$ sego Ze naCeSe na njem$ C$st$ tvoriti.
0901500 *kagan' Ze v&z$m$ CaSU reCe: pijam$ v& ime boga jedinogo,
0901510 s&tvor'Sago vsU tvar$.
0901600 filosof' Ze reCe, v&z$m$ CaSU: pJ% v& ime boga jedinogo i
0901610 slovese jego, s&tvor'Sago slovom$ vsu tvar$, im'Ze nebesa
0901620 utvr$diSe se, i Zivotvoreqago duxa, im'Ze v&sa sila ix$
stoit$.
0901700 wtv@qa k& njemu kagan$: v'se ravno glagol%qe, w sem$
0901710 t&kmo razliC$ dr$Zim$: vy bo troicU slavite, a my boga
0901720 jedinogo, ulUC'Se knigy.
0901800 filosof' Ze reCe: slovo i dux$ knigy propov@da%t$.
0901900 aqe kto teb@ C$st$ tvorit$, tvojego Ze slovese i duxa ust$
0901910 ne v& C$sti imat$, drUgy Ze paky vse troje v& C$sti imat$,
0901920 kotoryi ubo wt$ obo% jest$ C$stiv@i?
0902000 on' Ze reCe: iZe vse troje v& C$sti imat$.
0902100 filosof' Ze wtv@qa: t@m$ Ze my bol'Seje tvorim$ veq'mi
0902110 skaza%qe i prorok$$ slUSa%qe.
0902200 reCe bo *isaIa: sluSaite mene, *Iakwve, *Izrail%, jegoZe
0902210 az$ zovu, az$ jesm$ pr&vyi, az$ jesm$ v& v@ky; nynja
0902220 gospod$ posla me i dux$ jego.
0902300 *iudei Ze stojeqe okr$st$ jego rekoSe jemU: r$ci ubo,
0902310 kako moZet$ Zen'sky pol$ boga v&m@sti v& Cr@vo, na n'Ze
0902320 ne moZet$ ni v&zr@ti, a ne men' li rodit$ i.
0902400 filosof' Ze pokazav$ pr&stom$ na kagana i na pr&vago
0902410 sv@t'nika jego reCe: aqe kto reCe, jako pr&vy s&v@t'nik$
0902420 ne moZet$ Cr@diti kagana, paky Ze reCet$, posl@dnJi rab$
0902430 sego moZet$ kagana i Cr@diti i C$st$ jemU s&tvoriti, Cto
0902440 imam$ nareqi i, skaZite mi, neistova li ili s&mysl$na?
0902500 wni Ze rekoSe: i D@lo neistov$.
0902600 filosof' Ze k& nim$ reCe: Cto jest$ wt$ vidimyje tvary
0902610 C&stn@iSi v&s@x$?
0902700 wtv@qaSe jemU: Clov@k$, po wbrazU bo boZJ% s&tvoren$ jest$.
0902800 paky Ze k& nim$ reCe filosof$: to kako n@sUt$ tr@snoveni,
0902810 iZe glagol%t$, ne moZet' se v&m@stiti v& Clov@ka bog&;
0902820 a wn$ i v& kUpinU se v&m@sti i v& wblak$ bure% i dym$
0902830 javl$ se *mw"Yseovi i *JovU.
0902900 kako moZeSi inogo boleqa isc@liti.
0903000 Clov@C$skU ubo rodU na istl@nJe priS$d$SU, wt$ kogo bi
0903010 paky wbnovljenJe prijel$, aqe ne wt$ samogo tvorca.
0903100 wtv@qaite mi, aqe vraC$ xote priloZiti plastir$ boleqJm$,
0903110 priloZit' li dr@v@ ili kameni ili nJi?
0903200 i javit li wt$ sego Clov@ka isc@l@v'Sa?
0903300 i kako *mw"Ysi duxom$ svetym$ v& svojei molitv@ reCe, ruc@
0903310 prost$r$: v& grom@ kamenJi i glas@ trUb'n@m$ ne javljai
0903320 ny se k tomu, gospodi qedryi, n& v&seli se v& naSe utroby,
0903330 wtjem$ naSe gr@xy.
0903400 *akila bo tako glagoljet$.
0903500 i tako razidoSe se s& wb@da, narek'Se d$n$, v& n'Ze
0903510 bes@du%t$ w vs@x$ six$.
1000100 *s@d'Se Ze paky s& kaganom$, reCe filosof$: az$ ubo jesm'
1000110 Clov@k$ jedin$ v& vas$ bez roda i drUg$, w boD@ Ze se
1000120 stezaem$, jemUZe sut$ v& rUku vsakaa, i sr$d$ca naSa.
1000200 wt$ vas$ Ze, iZe sut$ sil'Ji v& slovesex$, bes@dU%qJim$
1000210 nam$, jaZe razUm@%t$, da glagol%t$, jako tako jest$, a
1000220 ix'Ze ne razUm@va%t$, da v&proset$, skazajemyi.
1000300 wtv@qaSe Ze Iudei i rekoSe: i my dr$Zim$ v& knigax$ i
1000310 slovo i dux$.
1000400 skaZi Ze nam, kotoryi zakon$ dast$ bog& Clov@kwm$ pr&v@je,
1000410 *mw"Yseov' li ili iZe vyi dr$Zite.
1000500 filosof' Ze reCe: sego li radi v&praSajete, da pr$vy
1000510 zakon$ dr$Zite?
1000600 wtveqaSe oni: ei, pr&vy bo podobajet$.
1000700 filosof$ reCe: aqe xoqete pr&vy zakon$ dr$Zati, to wt$
1000710 obr@zanJa uklonite se setno.
1000800 rekoSe Ze oni: Ceso radi sice glagoljeSi?
1000900 filosof' Ze reCe: skaZite mi ne pota%qe, v& obr@zani
1000910 li jest$ pr&vy zakon' dan$ ili v& neobr@zanJi?
1001000 wtveqaSe oni: mnim$, v& obr@zanJi.
1001100 filosof$ reCe: ne *nojevi li bog& zakon$ dast$ pr&v@ po
1001110 zapov@danJi i wtpadanJi *adamov@, zav@tom$ naricaje zakon$?
1001200 reCe bo k njemu: se az$ v&zdviZU zakon$ moi s tobo% i s&
1001210 s@menem$ tvoim$ i v&seje zemlje, tr$mi zapov@d'mi dr$Zim$.
1001300 i: vsa jadite, jako i zelije trav'noje, eliko na nebesi i
1001310 jeliko na zemli i eliko v& vodax&, razv@ mesa v& kr$vi duSa
1001320 jego ne jadite.
1001400 i: iZe prol@jet$ kr$v$ Clov@ka, da prol@et$ se svoja jego
1001410 v& njeje m@sto.
1001500 Cto glagoljete, protivU semu pr$vy zakon$ dr$Zati?
1001600 *iudei k& njemu wtveqaSe: pr$vyi zakon$ *mw"Ysev$ dr$Zim$,
1001610 sego Ze n@st$ bog& narekl$ zakona, n& zav@t$, jako i
1001620 pr$v@i zapov@d$ k& Clov@ku v& rai i k& *avraamU inako,
1001630 wbr@zanJe, a ne zakon$; ino bo jest$ zakon$, ino Ze
1001640 zav@t$, razliCno bo jest$, tvor'c$ narekl$ wboje.
1001700 filosof' Ze wtv@qa k& nim$: az$ bo o sem$ skaZU sice, jako
1001710 zakon' se nariCet$ zav@t$, bog& bo glagola k& *avraamu:
1001720 da% zakon$ moi v& pl$ti vaSei, jeZe i znamenJe nareCe,
1001730 jako budet$ meZdU mno% i tobo%.
1001800 ty Ze paky k& *eremJi v&pijet$: posluSaite zav@ta sego i
1001810 v&zglagoljeSi, bo reCe, k& muZem$ *Iudovom$ i ZivuqJim$
1001820 v& *Ierosolim@ i reCeSi k& nim': tako glagoljet$ gospod$
1001830 bog& *Iizrailjev$: proklet$ Clov@k$, iZe ne posluSaet$
1001840 slovo zav@ta sego, iZe zapov@dax$ wt$cem$ vaSim$ v& d$ni,
1001850 v& njeZe izvedox$ je iz$ zemlje eg"Yp't$skyje.
1001900 wtv@qaSe *Iudei k& njemU: tako i my dr$Zim$, jako tako
1001910 zakon$ naricaet$' se zav@t$, i eliko se ix$ dr&Za po
1001920 zakon$ *mw"Yseov$, vsi k& bogu UgodiSe; i my dr&Zeqe se po
1001930 njem$, nep'qUem$ tako byti, a vyi v&zdvig'Se in$ zakon$ i
1001940 popiraete boZJi zakon$.
1002000 filosof$ reCe k& nim$: dobr@ d@jem; aqe bo by *avram$ ne
1002010 jel' se po wbr@zanJe, n& dr$Zal$ *nojev$ zav@t$, ne by se
1002020 boZJi drUg$ narekl$ i *mw"Ysi Ze, posl@di paky napisav$
1002030 zakon$, pr$vago ne dr$Za.
1002100 takoZde i myi po six$ wbrazU xodim$ i wt$ boga zakon$
1002110 prijemSe dr$Zim$, da boZJa zapov@d$ tvr$da pr@byvajet'.
1002200 dav' bo *nojevi zakon$, ne skaza jemU, jako i drugy imam$
1002210 dati, n& v& v@ky pr@byva%qJi v& duSU ZivU.
1002300 ni paky, *avraamu wb@tovanJa dav$, ne v&zv@sti jemU, jako
1002310 i drUgy imam' dati *mw"Yseovi.
1002400 tako vyi dr$Zite zakon$?
1002500 a bog& *ezekJijem$ v&pijet$: jako pr@stavl% i, a in$
1002510 vam$ dam$.
1002600 i *eremJa bo reCe jav@: se dn$nije gredUt$, glagoljet$
1002610 gospod$, i zav@qa% domU *Iudovu i domU *IizrailjevU
1002620 zav@t$ nov$, ne po zav@tu, jeZe zav@qax$ k& wt$cem$
1002630 vaSim$ v& d$ni prijem'SomU rukU ix&, izvesti je iz$
1002640 zemlje eg"Ypt$skyje, jako tJi ne pr@bySe v& zav@t@
1002650 moem$ i az$ v&znenavid@x$ je.
1002700 jako se zav@t$ moi, iZe zav@qa% domu *Iizrailjevu po
1002710 d$nJix$ wn@x&, reCe gospod$: da% zakon$ moi v& pomySljenJa
1002720 ix$ i na sr$d$cix$ ix$ napiSu je i budu im$ v& bog& i tJi
1002730 budUt$ mn@ v& l%di.
1002800 i paky t$Zde *IeremJa: tako glagoljet$ gospod$: wstan@te
1002810 na put@x$ i vidite i v&prosite na st$ze gospodnje v@Cnyje
1002820 i vidite, ky jest$ put$ istovyi, i xodite po njemu; i
1002830 wbr@qete wCiqenJe duSam$ vaSim$.
1002900 i r@Se: ne id@m$.
1003000 postaviix$ v& vas$ bl%stelje, posluSaite glasa truby.
1003100 i r@Se: ne posluSajem$.
1003200 sego radi uslySite ezyci i pasuqJi stada v& nix$.
1003300 i abije: slySi, zemlje: se az$ navoZdU na l%di sJe zlo i
1003310 plod$ wtvraqenJa ix$, zanje sloves$ moix$ ne v&neSe i
1003320 zakon$ moi, iZe proroci propov@daSe, wtrinuSe.
1003400 ne t$kmo Ze sim$ jedin@m$ skaZU, jako zakon$ pr@stajet$,
1003410 n& i in@mi vinami wt$ prorok$$ jav@.
1003500 wtv@qaSe k& njemu *iudei: v&sak$ *Zidovin$ se v@st$, v&
1003510 istinU jako byti imat$ tako, n& ne uv@st$ vr@me priSlo
1003520 o pomazan'n@m$.
1003600 filosof' Ze reCe k& nim$: Cto si pr@dlagaete, videqe, jako
1003610 *Ierosolim$ s&krUSen$ jest$ i Zr$tvy pr@stali sut$ i v&se
1003620 se se jest$ s&bylo, jeZe sut$ proroci prorekli w vas$.
1003700 *malaxJa bo jav@ v&pijet$: n@st$ moje volje v& vas$,
1003710 glagoljet$ gospod$ vsedr$Zitel$, Zr&tv$ wt$ rUk$ vaSix$ ne
1003720 prijeml%, zanje wt$ v&stok$ sl$nca do zapad$$ ime moje
1003730 slavit' se v& ezyc@x$ i na v&sakom$ m@st@ t$mJan$ prinosit$
1003740 se imeni mojemU i Zr$tva Cista, zanje velJe ime moje v&
1003750 jezyc@x$, glagoljet', gospod$ vsedr$Zitel$.
1003800 oni Ze glagolaSe: sJi, jaZe glagoljeSi, v'si ezyci xotet$
1003810 blagosloveni byti i wbr@zani v& grad@ *ierosolim'sc@.
1003900 reCe filosof$: to kako *mwYsi glagoljet$: aqe posluSa%qe
1003910 posluSajete, po vsemU xrani zakon$ i budUt$ pr@d@li vaSi
1003920 wt$ mora Cr$m$nago do mora filistim'ska i wt$ pUstynje do
1003930 do r@ky *efrata.
1004000 a myi ezyci o njem'Ze s@me *avraamlje blagoslovim$ se, wt$
1004010 *ijesewva korene iS$d$Sim$, CajanJe ezyk$ nareCen@ i sv@t$
1004020 v&seje zemlje i v&s@x$ otok$, slavo% boZJje% prosv@qeni.
1004100 ne po tomu zakonu ni m@stu proroci vel'mi v&pi%t$.
1004200 reCe bo *zaxarJa: radui se D@lo, d$qi *sJwnja, se car tvoi
1004210 gredet$ k teb@ krot$k$, v&s@d$ na Zr@b$c$ wslJi, syn$
1004220 jar$mniC$.
1004300 i paky potr@bit$ wruZJe wt$ *jefrema i kony wt$ *Ierosolima
1004310 i v&z$glagoljet$ mir$ ezykwm$ i vlasti jego wt$ krai
1004320 zemlje do kon'c$ v&seljen'nyje.
1004400 *Iakov' Ze reCe: ne wskud@jet$ kneD$ wt$ *Iudy ni voZd$
1004410 wt$ stegnu ego, dondeZe prJidet$, jemUZe se qedit$, i t&
1004420 CajanJe ezyk$$.
1004500 sJi vsa videqe skon'Cana i s&vr$Sena, kojego inogo Zidete?
1004600 *danJil' bo reCe wt$ aggela nauCen$: sedm$ deset$ ned@l$
1004610 do *xrista igumena, jeZe jest$ Cetyri sta i !C l@t$,
1004620 zapeCatl@ti vid@nJe proroC$stva.
1004700 koje Ze li vy se mnit$ Zel@znoje carstvo, eZe *danJil$
1004710 m@nit$ v& ikon@?
1004800 wtveqaSe rim'sko.
1004900 filosof' Ze v&prosi je: kamen$, utr$g' se s& gory bez ruky
1004910 Clov@C$skyi, kto jest$?
1005000 wtv@qaSe Ze: pomazan'ny.
1005100 paky Ze rekoSe: to aqe sego skazajem$ proroky i in@mi
1005110 veq'mi uZe priS$d$Sa, jakoZe glagoljeSi, kako rim'skoje
1005120 carstvo dosel@ dr$Zit' vladyCstvo?
1005200 wtveqa filosof$: ne dr$Zit$ se, mimoSlo bo jest$ jako i
1005210 proCaa po wbrazU ikon'nomU; naSe bo carstvo n@st$ rim'sko,
1005220 n& *xristosovo, jakoZe reCe prorok$:
1005300 v&zdvignet$ bog$ nebesnoje carstvo, jeZe v& v@ky ne
1005310 istl@jet$, i carstvo jego l%dem$ in@m$ ne wstavit' se;
1005320 i istinit$ i izv@jet$ v&sa carstva i to stanet$ v& v@ky.
1005400 ne xristJan'skoje li carstvo, nynja *xristov@m$ imenem$
1005410 naricajemo?
1005500 a rimljane idol@x$ prileZaxU.
1005600 sJi Ze ov$ wt$ sego, ov$ wt$ inogo ezyka i plemene v&
1005610 *xristovo ime carstvU%t$, jakoZe i prorok$ *isaIa
1005620 javljajet', glagolje k& vam$:
1005700 ostaviste ime vaSe v& sytost$ izbran'nym$ moim$, vas' Ze
1005710 izbijet$ gospod$, a rabota%qJim$ jemU nareCet$ ime novo,
1005720 jeZe blagosloven'no budet$ po v&sei zemli; blagoslovet'
1005730 bo boga istin'nago i kl$nuqei se na zemli, kl$nUt' se
1005740 bogom$ nebesnym$.
1005800 ne s&vr$Sila li se sut$ v&s@x$ prorok$$ proreCenJa uZe,
1005810 jav@ reCen'na o *xrist@?
1005900 *isaija bo skazajet$ rod$stvo jego wt$ d@vy, glagolje
1005910 sice: se d@vaa v& Cr@v@ prJimet$ i rodit$ syna i narekUt$
1005920 ime jemu *em'manuil$, jeZe jest$ skazajemo: s& nami bog&.
1006000 a *mixea reCe: i ty *vifleem$, zemlje *iudova, nikakoZe
1006010 m$n'SJi byvai v& vladykax$ *Iudovax$; is tebe bo izydet$
1006020 igumen$, iZe upaset$ l%di moje *Iizrailja i isxodi jego
1006030 iskony wt$ d$nJi v@ka.
1006100 sego radi dast$ % do vr@mene raZda%qo% i rodit$.
1006200 *jeremJa Ze: v&prosite i vidite, aqe rodJi muZ$sk$ pol$,
1006210 jako velei d$n$ t&, jakoZe ne byst$ in$, i l@to t@sno
1006220 bUdet$ *Iakovu i wt$ sego spaset' se.
1006300 i *Isaija reCe: pr@Zde daZe boleqJa ne rodi, pr@Zde daZe
1006310 ne prJide roZd$stvo, bol@zn$ izb@Za i rodJi muZ$skyi pol$.
1006400 paky Ze *Iudei rekoSe: my jesmy wt$ *sima blagoslovenoe
1006410 s@me, blagosloveni wt$cem$ naSim$ *nojem$, vy Ze n@ste.
1006500 skazav$ Ze im$ o six$ reCe: blagoslovenJe wt$ca vaSego
1006510 ino niCtoZe n@st$, t$kmo xvala bogu, onogo Ze niCtoZe ne
1006520 doidet$.
1006600 sice bo jest$: blagosloven$ gospod$ bog& *simov$, a k&
1006610 *iafetu glagola, wt$ njegoZe my jesm$, da prostranit$
1006620 gospod$ *iafeta i da v$selit$ se v& sela *simova.
1006700 i wt$ prorok$ Ze i wt$ inyx$ knig$ skazaje ne wstavi ix$,
1006710 don'deZe rekoSe sami: jako tako jest$, jakoZe ty
1006720 glagoljeSi.
1006800 rekoSe paky: kako vy upvanJe imuqe na Clov@ka i tvorite
1006810 se blagosloveni byti, a knigy proklina%t' takovago.
1006900 wtv@qa filosof$: to proklet' li jest$ *david$ ili
1006910 blagosloven$?
1007000 rekoSe Ze oni: D@lo blagosloven$.
1007100 filosof' Ze reCe: to i my na togo up'vajem$, na n'Ze i on$.
1007200 reCe bo v& fal'm@x$: ibo Clov@k$ mira moego, na n'Ze
1007210 up'vax$.
1007300 Clov@k$ Ze t$ *xrist$ jest$ i bog&.
1007400 a iZe up'vajet$ na prosta Clov@ka, to i my togo prokleta
1007410 tvorim$.
1007500 paky Ze inu prit'C% pr@dloZiSe, glagol%Ste: kako vy
1007510 xristJani obr@zanJe wtmeqete, a *xristU ne wtvr$g'SU jego,
1007520 n& po zakonU skonCav'SU?
1007600 wtveqa filosof$: iZe bo reCe k& *avraamu pr&v@je: se budi
1007610 znamenJe meZdU tobo% i mno%, t$ i je s&vr$Si priS$d$,
1007620 wt$ togo dr$Zav'Se do sego, a proCeje ne dast$ je mimoiti,
1007630 kr$qenJe nam$ v&dast$.
1007700 rekoSe Ze oni: to Ceso radi inJi pr&v@je ugodiSe bogu,
1007710 togo znamenJa ne prijem'Se, n& *avraamlyi?
1007800 wtv@qa filosof$: nikotory bo wt$ t@x' javljajet$ se dvo%
1007810 Zenu im@v$, n& t&kmo *avraam$ i sego radi uda togo
1007820 ur@zajet$, pr@d@l$ daje, ne pr@stupati jego dalje, n&
1007830 pr$vomu s&vr$sti% *adamovu wbraz$ daje proCJim$, v& t$
1007840 xoditi.
1007900 *Iakov ubo takoZde s&tvori, utraply ZilU stegna jego,
1007910 zanje !d Zeny pojet$.
1008000 razUm@v' Ze vinU, je%Ze to s&tvori, nareCe ime jemu
1008010 *Iizrail$, sir@C$ um$ zre boga, k tomu bo ne javljajet'
1008020 se prim@S$ k& Zen@.
1008100 *avraam' Ze togo ne razUm@.
1008200 paky Ze v&prosiSe *Iudei: kako vy idolwm$ se klanja%qe
1008210 tvorite se bogu UgaZda%t$?
1008300 wtv@qa filosof$: pr&v@je se naUCite razd@liti imena, Cto
1008310 jest$ ikona i Cto jest$ idol$, i tako s&motreqe ne postUpaite
1008320 na xristJany; deset' bo imen$$ v& vaSem$ jezyc@ o sem$ wbraz@
1008330 leZit$.
1008400 v&proSu Ze vy az$: obraz' li, %Ze v& gor@ skinJ% *moisi
1008410 niznese, ili wbraz$ wbraza, i xudoZ$stvijem$ s&d@la prikladno
1008420 wbraz$, kl$nyi i umyi i or$st'mi i xeruvIm$ izredny?
1008500 i ponjeZe to tako s&tvori, nareCe molitvy togo radi dr@vu
1008510 i usmom$ i wr$stem$ C$st$ tvorite i klanjajete se, a ne
1008520 bogu davSomu v& to vr@me tak$ wbraz$?
1008600 takoZde i o *solomony cr$kvi, ponjeZe ikony xeruvIm'skyi
1008610 i aggel$sky i in@x$ mnwg$ wbraz$ im@aSe.
1008700 takoZde ubo i myi xristJany ugoZd$SJix$ bogu wbraz$ i C$st$
1008710 tvorim$, wtd@lja%qe dobroje wt$ demUn$skyix$ wbraz$$.
1008800 xulet' bo knigy ZrUqe syny svoje i d$qeri.
1008900 r@Se Ze *IUdei: kako vy svininU i zajeCinu jadUqe ne
1008910 protivite se bogu?
1009000 wtv@qa k& nim$: pr$vomu zav@tu zapov@da%qU: v&sa s&n@ste,
1009010 jako i zeli tr@vno, vsa bo Cista Cistim$ sut$, a
1009020 skvr$n'nym$ s&v@st$ se jest$ oskvr$nila.
1009100 i bog& bo v& tvari glagoljet$: se v'sa dobra s@lo.
1009200 vaSego Ze radi lakomJa malo n@koje wt$ nix$ wtjet$.
1009300 s&n@st', bo reCe, *Iakov$ i nasyti se i wtvr$Ze se
1009310 v&zl%bljen'nyi.
1009400 i paky: s@doSe l%dJe jasti i piti i v&staSe igrati.
1009500 wt$ mnoga Ze se my ukraq$Se v& mal@ poloZixwm$ seliko
1009510 pameti radi.
1009600 a iZe xoqet$ s&vr$Sen'nyix$ six$ bes@d$$ iskati i svetyx$,
1009610 v& knigax$ jego wbr@qet$ je, jeliko pr@dloZJi uCitel$ naS$
1009620 arxJepiskup$ *mefodJe, razd@l$ je na wsm$ sloves&; i tu
1009630 Uzrit$ slovesnu% silu, wt$ boZJe blagodati jako i plamen$
1009640 goreqJi na protivnyje.
1009700 naCelnymi muZi slad'kaa i podobna jego slovesa slySav'Se,
1009710 rekoSe k& njemu:
1009800 bogom$ jesi semo poslan$ na s&zdanJe naSe i v'se knigy wt$
1009810 njego navyky, v'se jesi po Cinu glagolal', do syti naslaZd$
1009820 v&s@x' ny med$vnymi slovesy svetyX$ knig$.
1009900 n& my jesmy nekniZna Ced$, semU Ze v@rU imem$, jako ty jesi
1009910 wt$ boga.
1010000 paCe Ze aqe xoqeSi pokoi wbr@sti duSam$ naSim$, v'sako
1010010 ispravi prit'Cami skaZi nam$ po CinU, egoZe te v&praSajem$.
1010100 tako Ze se razydoSe poCiti.
1100100 *s$brav'Se Ze se v& drugy d$n$ rekoSe jemU, glagol%qe:
1100110 skaZi nam$, C$stnyi muZU, prit'Cami i umom$ v@rU, jaZe
1100120 jest$ luC$ v&s@x$.
1100200 wtv@qa k& nim$ filosof$: mal$Zena dva b@sta u cara n@kojego
1100210 v& C$sti velic@ l%bima D@lo.
1100300 s&gr@S$Sema Ze ima izgnav$ ja wt$ zemlje wtsla.
1100400 Ziv'Sema Ze mnwga l@ta tamo, d@ti s&tvorista v& niqet@.
1100500 s&bira%qe Ze d@ti k& seb@ s&v@t$ tvoraxU, kym$ se by
1100510 putem$ paky v&m@stili v& pr&vyi Cin$.
1100600 wv' Ze ix$ sice, a drUgy inako, a drugy drugrjako s&v@t$
1100610 d@%qe; kotoromU ubo dostoit$ s&v@tU stojati? ne
1100620 dobr@iSomU li?
1100700 rekoSe Ze oni: Ceso radi sice glagoljeSi? svoi bo s&v@t$
1100710 k&Zdo dobr@iSJi tvorit$.
1100800 *sraciny takoZde i inJi in$.
1100900 skaZi Ze, koi razum$ im$ dobr@i wt$ six$.
1101000 reCe Ze filosof$: wgn$ iskuSajet$ zlat$ i srebro, a Clov@k$
1101010 umom$ wts@kajet$ l$ZU wt$ istiny.
1101100 r$c@te Ze mi: wt$ Cesogo byst$ pr&voje wtpadenJe? ne wt$
1101110 vid@nJa li i ploda slad'kago i poxot@nJa na boZ$stvo?
1101200 oni Ze reSe: tako jest$.
1101300 filosof' Ze reCe: to aqe budet$ komU pakost$ med$ jadu u
1101310 ili studenu vodU piv'SU, priS$d$ vraC$ glagoljet$ jemU:
1101320 jeqe mnwg$ med$ jad$ isc@l@i.
1101400 a iZe budet$ vodU pil$, studeni se vody napiv$ nag$ na
1101410 mraZ@ stav$ isc@l@jeSi.
1101500 drugy Ze vraC$ ne tako glagoljet$, n& protivno vraCev'stvo
1101510 zapov@dajet$, v& meda m@sto gor'koje pi%qe postise, a v&
1101520 studenago m@sto toploje i goreqe.
1101600 kotoryi ubo wt$ obo% xytr@je vraC%jet$?
1101700 wtveqaSe v'si: iZe protivnaa vraC$stvU zapov@dajet$.
1101800 gorestJu bo ZitJa sego poxotnoje slasti dostoit$ umr$tviti
1101810 i sm@renJem$ gr$dost$, protiv'nymi protivnaa vraC%qe.
1101900 a my bo glagoljem$, jako dr@vo, iZe pr$v@je tr$n$
1101010 s&tvorit$, to posl@di slad'k$ plod' priplodit$.
1102000 *xristov$ bo zakon$ ostroto% javljajet$ boZJa ZitJa, po
1102010 tom' Ze v& v@Cnyx$ Ziliqax$ stokratice% plod$ prinosit$.
1102100 *edin$ Ze wt$ nix$ srac"Un'sku zlobU dobr@ v@dyi, v&prosJi
1102110 filosofa: r'ci mi, gosti, kako vyi *maxmeta ne dr$Zite?
1102200 t& bo jest$ vel'mi *xrista poxvalil$ v& svoix$ knigax$,
1102210 glagolje, jako wt$ d@vy se jest$ rodil$, sestry
1102220 *mo"Yseovi, prorok$ velik$ i mr$tvyje v&skr@Sal$
1102230 i v&sakyje jezy icC@lil$ silo% velJe%.
1102300 otveqa Ze filosof$ k& njemU: da sudit na kagan$.
1102400 glagoli Ze, aqe jest$ prorok$ *maxmet$, kako imem$
1102410 *danJilU v@rU?
1102500 on' bo reCe: do *xrista v&sako vid@nJe proroC$stva
1102510 pr@stanet$.
1102600 t$ Ze po *xrist@ javl$ se, kako moZet$ prorok$ byti?
1102700 aqe bo togo proroka nareCem$, to *danJila wtvr$Zem$.
1102800 rekoSe Ze mnwzJi wt$ nix$: *danJil' Ze jest$ glagolal$,
1102810 boZJim$ duxom$ jest$ glagolal$.
1102900 *maxmet' Ze v'si v@my, jako l$Z$ jest$ i pagUb'nik$
1102910 spasenJu v&s@x$, iZe jest$ dobr@iSeje bledi svoje na
1102920 zlobU i stUdod@janJe izblel$.
1103000 reCe Ze pr&vyi s&v@t'nik& wt$ nix$ k& prijateljem$
1103010 sracin$skom$: boZJe% pomoqJ% gost$ s& v'sU gr$dyn%
1103020 Zidov'skU na zeml% s&vr$Ze, a vaSU na wn$ pol$ r@ky
1103030 pr@vr$Ze jako skvr$n'nU.
1103100 reCe Ze i k& v&s@m$ l%dem$: jakoZe dal$ jest$ bog&
1103110 vlast$ nad v&s@mi ezyky carU xristJan'sku i mudrost$
1103120 s&vr$SenU, tako i v@ru v& nix$ i krom@ jee niktoZe ne
1103130 moZet$ Zivota v@C$nago Ziti.
1103200 bogu Ze slava v v@ky.
1103300 reCe Ze filosof$ s& sl$zami k& vs@m$: bratJe i wt$ci i drUzi
1103310 i Ceda, se bog& dast$ v&sak$ razUm$ i wtv@t$ dostoin$.
1103400 aqe li jest$ i jeqe kto protive se, da pridet$ i pr@prit$
1103410 ili pr@pr@n$ budet$.
1103500 iZe posluSajet$ sego, da se kr$stit$ v& ime svetyje troice.
1103600 iZe li ne xoqet$, az$ krom@ jesm$ sego gr@xa, a on$ uzrit$
1103610 v& d$n$ sudnJi, egda s@det$ vetxyi d$n$mi suditi v&s@m$
1103620 ezykwm$ jako bog&.
1103700 wtveqaSe ony: n@smy i myi seb@ vrazi.
1103800 n& po malU iZe moZet$, tako velim$, da se kr$stit$ volje%,
1103810 iZe xoqet$, wt$ sego d$ne.
1103900 a iZe wt$ vas$ na zapad$ klanjajet' se ili Zidov$skyi
1103910 molitvU tvorit$ ili sracin'skyi v@rU dr$Zit$, skoro
1103920 s&mr$t$ prJimet$ wt$ nas.
1104000 i tako se razidoSe s& radostJ%.
1104100 kr$sti Ze se wt$ nix$ do dvo% stU CedJi, wtvr$g'Se se
1104110 mr$zosti pogan'skyx$ i Zenit$v$ bezakon'nyx$.
1104200 napisa Ze k& carU knigy kagan$ sicevyi: jako poslal ny jesi,
1104210 vladyko, mUZa takoga, iZe ny zkaza xristJan'skU v@rU slovom'
1104220 i veq'mi, svetU suqU.
1104300 i izv@q$Se se, jako to jest$ istaa v@ra, povel@xom$ kr$stiti
1104310 se svoje% volje%, nad@%qe se, i my dosp@ti togoZde.
1104400 jesmy Ze v&si my prijateli tvojemu carstvu i gotovi na
1104410 sluZbU tvo%, jamoZe potr@bujeSi.
1104500 provaZdaje Ze filosofa kagan$, daja jemU dar$ mnwg$, n& ne
1104510 prJjet$ i glagolje: daZd$ mi, eliko imaSi pl@n'nik$$ *gr$k$
1104520 zde; to mi jest$ bol'Seje v&s@x$ darov$.
1104600 s&bravSe Ze ix$ do dvo% stu i v&daSe jemu i ide raduje se
1104610 v& pUt$ svoi.
1200100 *i doS$d$Se Ze bezvodnyx$ m@st$ pustiix$, ZeZdU ne moZaxU
1200110 tr$p@ti.
1200200 wbr@q'Se Ze v& slatin@ vodU i ne moZaxU wt$ njeje piti,
1200210 b@Se bo jako Zl$C$.
1200300 raS$d$Sem' Ze se v&s@m$ iskati vody, reCe k& *mefodJ% bratu
1200310 svojemu: ne tr$pl% ubo ZeZdU, da poCr$pi vodU sJ%.
1200400 iZe bo b@ pr&v@je pr@loZil$ *Iizrael$twm$ gor'kU vodU v&
1200410 slad'ku, t&i imat$ i nam$ ut@xU s&tvoriti.
1200500 poCr$p'Se Ze wbr@toSe % slad'kU jako i med$vnU i studenu.
1200600 i piv'Sa proslavista boga, tvoreqa tako svoim$ rabwm$.
1200700 *v& *xerson@ Ze veCera s& arxJepiskopom$, reCe k& njemu
1200710 filosof$: s&tvori mi molitvU, wt$Ce, jako Ze bi mi wt$c$
1200720 moi s&tvoril$.
1200800 v&proS$Sem' ZE n@koim$ osob$, Ceso radi s&tvorJi se, wtveqa
1200810 filosof$: v& istinu, %tr@ wtidet$ wt$ nas$ k& gospodU i
1200820 wstavit' ny.
1200900 jeZe i byst$, slovU semU s&byv'SU se.
1201000 b@ Ze v& f"Yl'sc@ jezyc@ dUb$ velJi, s&rasl$ Ze se s&
1201010 Cr@S'nje% i pod$ nim$Ze tr@by d@laaxU, nari%qe imenem$
1201020 *aleXan'dr$, Zen'skU polu ne da%qe pristUpati k& njemU
1201030 ni k$ tr@bam$ jego.
1201100 uslySav' Ze to filosof$, ne l@ni se trUditi do nix$ i
1201110 stav$ po sr@d@ ix$ glagola k& nim$: elini sut$ v& v@Cnu
1201120 mUku Sli, klanjav'Se se nebu i zemli jako bogu, tako i
1201130 velic@i dobr@ tvari.
1201200 to li vyi, iZe se klanjajete dr@vU, xud@i veqi, jeZe jest$
1201210 gotovo na wgn$, kako imate izbyti v@C$nago wgnja?
1201300 wtveqaSe Ze wni: my sego n@smy naCeli wt$ nynja tvoriti,
1201310 n& wt$ci esmy pr@jeli i wt$ togo wbr@tajem$ v'sa proSenJa
1201320 naSa, daZd$ i naipaCe ina mnogaa.
1201400 i kako se myi s&tvorim$, jegoZe n@st$ dr&znul$ niktoZe
1201410 wt$ nas$ s&tvoriti.
1201500 aqe bo dr$znet$ kto se s&tvoriti, t&gda Ze s&mr$t$ uzrit$
1201510 i ne imamy k tomu d$Zda vid@ti do kon'Ciny.
1201600 wtveqa k nim$ filosof$: bog& w vas$ v& knigax$ glagoljet$,
1201610 a vy kako se jego wtmeqete?
1201700 *isaIa bo wt$ lica gospodnja v&pijet$, glagolje: gredU
1201710 az$ s&brati v'sa plemena i v'se ezyky i prJidUt$ i uzret$
1201720 slavu mo% i wstavl% na nix$ znamenJe i posl% wt$ nix$
1201730 spaseny v& ezyky, v& *far$s$ i v& *fUl$ i *lud$ i *mosox$
1201740 i *fovel$ i v& *eladu i v& otoky dal'nyje, iZe n@sut$
1201750 slySali mojego imene, i v&zv@stet$ slavU mo% v& ezyc@x$,
1201760 glagoljet$ gospod$ v'sedr$Zitel$.
1201800 i paky se az$ posl% ribytvy i lovce mnwgy i wt$ xl$m$ i
1201810 wt$ skal$ kamen'nyix$ izlovet vy.
1201900 poznaite, bratJe, boga s&tvorSago vy; se eYaggelJe novago
1201910 zav@ta boZja i v& n'Ze se jeste kr$stili.
1202000 tako Ze glad'kymi slovesi uglagolav$ ix$ povel@ im$
1202010 pos@qi dr@vo i s&Zeqi.
1202100 i pokloni Ze se star@iSina ix$ i S$d$ lob'za eYaggelJe,
1202110 takoZde i v'si.
1202200 sv@qe Ze b@li prijem'Se wt$ filosofa i po%qe idoSe k&
1202210 dr@vu i v&z$m$ sekiru /l i trikrat$ udariv$ i povel@
1202220 v&s@m$ s@qi i iskoreniti i i s&Zeqi.
1202300 v& tu Ze noq$ abije wt$ boga d$Zd$ byst$.
1202400 i s& radostJ% velije% poxvaliSe boga i veseli se bog&
1202410 w sem$ D@lo.
1300100 *filosof$ Ze ide v& *carigrad$.
1300200 i vid@v' cara Ziv@Se v& cr$kvi svetyx$ apostol$$ boga mole.
1300300 jest$ v& svet@i *sofJi potir$ wt$ dragago kamene,
1300310 *solomwnja d@la, na njem Ze sut$ pismena Zidov'sky i
1300320 samar@n'sky grany napisany, ix'Ze ne moZaSe niktoZe ni
1300330 proCisti ni skazati.
1300400 v&z'm Ze filosof$ proCte i skaza je.
1300500 jest$ Ze sice proricai, don'deZe sice Dv@zda; v& pivo
1300510 budi gospodi, pr&v@n'c$ bdeSU noqi%.
1300600 po sem'Ze drUgy grany: na v&kuSenJe gospodnje s&tvorena
1300610 dr@va inogo, pJi i upJi se veselijem$ i v&zupJi alliluJa.
1300700 i po sem$ tretJi gran$: se knez$ i uzrit$ v&s$ s&n'm$
1300710 slavu jego i *david$ po sr@d@ ix$.
1300800 i po sem$ Cislo napisano /T s&t$ i /T ro.
1300900 rasC$t' Ze po t$n'kU filosof i wbr@te wt$ vtorago na
1300910 desete l@ta cara *solomwna do roZd$stva *xristova /T
1300920 s&t$ i T l@t$.
1301000 se jest$ proroC$stvo o *xrist@.
1400100 *veselequ Ze se w boD@ filosofU, paky drUga r@C$ prisp@
1400110 i trUd$ ne m$ni pr&vyix$.
1400200 *rastislav' bo morav'sky kneD$ bogom$ ustim$ s&v@t$
1400210 s&tvori s& kneDy svoimi moravljani i posla k& caru
1400220 *mixailU glagolje:
1400300 l%dem$ naSim$ pogan'stva se wtvr$g'Sim$ i po xristJan'sky
1400310 se zakon$ dr$Zeqem$, uCitelja ne imamy takogo, iZe ni by v&
1400320 svoi jezyk$ istu% v@rU xristJan'skU% skazal$, da se bySe
1400330 i iny strany zreqe podobili nam$.
1400400 to posli ny, vladyko, episkopa i uCitelja takogo.
1400500 wt$ vas$ bo na v'se strany dobr$ zakon$ isxodit$.
1400600 s&brav' Ze s&bor$ car$ i prizva *kostan'tina filosofa i
1400610 s&tvori slySati r@C$ si% i reCe:
1400700 v@m' te trud'na suqa, filosofe, n& potr@ba jest$ teb@
1400710 tamo iti.
1400800 cJ% bo r@C' ne moZet$ in$ nikto ispraviti jakoZe ty.
1400900 wtveqa Ze filosof$: i trUd'n$ sy i bol'n$ t@lom$ s&
1400910 radosti% idu tamo, aqe ima%t$ bUk'vy v& jezyk$ svoi.
1401000 glagola Ze car$ k& njemu: d@d$ moi i wt$c$ moi i inJi
1401010 mnwzJi iskav'Se togo n@sut$ wbr@li, to kako az$ mogU to
1401020 wbr@sti.
1401100 filosof' Ze reCe: to kto moZet$ na vodU bes@dU pisati i
1401110 jeretiC$sko ime sebe wbr@sti?
1401200 wtveqa jemu paky car$ i s& *var'do% i umom$ svoim$: aqe
1401210 ty xoqeSi, to moZet$ to teb@ bog& dati, iZe i dajet$
1401220 v&s@m$ proseqim$ besumn@nJa i wtvr$zajet$ tl$kuqim$.
1401300 S$d$ Ze filosof$ po pr$vomU wbyCa% na molitvU se naloZi
1401310 i s& in@mi posp@S'niky.
1401400 v&skor@ Ze je jemu bog& javi, posluSaje molitv$ svoix$
1401410 rab$ i abije sloZi pismena i naCet$ bes@dU pisati
1401420 eYaggel'skU: ispr$va b@ slovo i slovo b@ u boga i bog&
1401430 b@ slovo i proCeje.
1401500 v&zveseli Ze se car$ i boga proslavi s& svoimi s&v@t'niky
1401510 i posla jego s& dary mnwgy, pisav$ k& *rastislavU
1401520 epistolJu sice:
1401600 bog&, Ze velit$ v&sakomu, da by v& razum$ istin'nyi
1401610 priS$l$ i na bol'Si se Cin$ steZal$, vid@v$ v@rU tvo%
1401620 i podvig$ s&tvori nynja v& naSa l@ta javl$ bUk'vy v& vaS$
1401630 jezyk$, jegoZe ne b@ ispr$va bylo, n& t&kmo v& pr$va l@ta,
1401640 da i vyi priC'tete se velikyx$ jezyc@x', iZe slavet$ boga
1401650 svoim$ jezykom$.
1401700 i tu ti poslaxwm$ i togo, jemUZe je bog& javi, muZa
1401710 C$stiva i blagov@rna, kniZna D@lo filosofa.
1401800 i s& prJimi dar$ bol'SJi i C$stn@i paCe v&sako zlata i
1401810 srebra i kamenJa dragago i bogat$stva pr@xodeqago.
1401900 podvigni se s nim$ sp@Sno i utvr$di r@C$ vs@m$ sr$dcem$
1401910 v&zyskati boga wb'qago spasenJa ne wtrini, n& v&se
1401920 podvigni ne l@niti se, n& jeti se po istin'ny put', da
1401930 i ty prived$ je podvigom$ tvoim$ v& boZJi razUm$ prJimeSi
1401940 svo% m&zdu v& togo m@sto, i v& s$ v@k$ i v& bUdUqi, za
1401950 v'se duSe xoteqeje v@rovati v& *xrista boga naSego wt$
1401960 nynja i do kon'Ciny i pamet$ svo% wstavljaje proCim$
1401970 rodom$, podobno velikomu carU *kon'stan'tinU.
1500100 *doS$d$SU Ze jemu *moravy, s& veliko% C$sti% prijet$
1500110 jego *rastislav$ i uCeniky s&brav$ i v&dast$ i uCiti.
1500200 v&skor@ Ze v&s$ cr$kovnyi Cin$ prJim$ nauCi je utr$nici
1500210 i Casovwm$ i veCer'nJi i paveCer'nici i tain@i sluZ'b@.
1500300 i wtvr&zoSe se proroC$skomU slovese uSesa gluxyix$ i
1500310 uslySaSe kniZ'naa slovesa i jezyk$ jas$n$ byst$ gugnivyix$.
1500400 bog& Ze v&zveseli w sem$, a dJavol$ postyd@.
1500500 rasteqU Ze boZJ% uCenJ%, zly zavistivyi ispr$va
1500510 tryklety dJavol$, ne tr$pe sego dobra, n& v&S$d$ v&
1500520 svoje s&sudy i naCet$ mnwgyi v&zdvizati, glagolje im$:
1500530 ne slavit se bog& w sem$.
1500600 aqe bo bi jemu sice god@ bylo, to ne by li mogl$
1500610 s&tvoriti, da bySe i sJi ispr$va pismeny piSUqe bes@dy
1500620 svoje slavili boga?
1500700 n& trJi jezyky jest$ t&kmo izbral$: jeYvreiskyi i
1500710 gr$C'sky i latin'skyi, imiZe dostoit$ bogu slavU v&zdati.
1500800 b@xU Ze se glagol%qe latin'scJi s&priCestnici, arJerei
1500810 i jerei i uCenici.
1500900 i brav' Ze se s& nimi jako *david$ s& inoplemen'niky,
1500910 kniZ'nimi slovesi pob@Zd$ je, nareCe je trijezyCniky,
1500920 jako *pilatu tako napisavSU na titl@ gospodi.
1501000 ne t$kmo Ze se jedino glagolaXU, n& i inomu besC$sti%
1501010 uCaxU glagol%qe, jako pod zemlje% ZivUt$ Clov@ci
1501020 vel$glavy i v&s$ gad$ dJavolja tvar$ jest$, i aqe kto
1501030 ubijet$ zmJ%, !T gr@x$ izbudet$ toje radi; aqe Clov@ka
1501040 ubijet$ kto, tri meseci da pijet$ v& dr@v@n@ CaSi, a
1501050 stykl@ne se ne prikasaje.
1501100 i ne branjaxU Zr$tv$ tvoriti po pr$vomU wbyCa% ni
1501110 Zenitv@ besC$stnyix$.
1501200 v'se Ze sJe jako i tr$nJe pos@k$, slovesnym$ wgnjem$
1501210 popali, glagolje: poZri bogu Zr$tvu xval'nu% i
1501220 v&zdaZd$ vySnjemU molitvy tvoje.
1501300 Zeny Ze %nosti tvoje ne wtpUsti; aqe bo % v&znenavid@v'
1501310 wtpustiSi, ne pokrJet$ neCest$ poxoti tvoje, glagoljet$
1501320 gospod$ vsedr$Zitel$.
1501400 i s&xranite se duxom$ vaSim$, da ne wstavit$ k&Zdo vas$
1501410 Zeny %nosti svoje, i si, ix'Ze nenavid@x$, tvoreste, jako
1501420 sv@d@tel'stvova meZdU tobo% i meZdU Zeno% %nosti tvoje,
1501430 %Ze jesi wstavil$; i ta wb$qnica tvoja i Zena zav@ta tvojego.

1501500 i v& eYaggelJi gospod$: slySaste, jako reCeno byst$
1501510 dr@vnymi: ne s&tvoriSi pr@l%by; az Ze glagol% vam', jako
1501520 v&sak$, iZe v&zrit$ na Zenu poxot@ti jei, %Ze pr@l%by
1501530 jest$ s&tvoril' s nje% sr$d$cem$ svoim$.
1501600 i paky: glagol% vam$, jako Ze pustit$ Zenu svo%, razv@
1501610 slovese l%bod@inago, tvorit$ % pr@l%by d@jati, i iZe
1501620 wtpuqenu% wt$ muZa pojemljet$, pr@l%by d@jet$.
1501700 apostol$ reCe: jeZe jest$ bog& s&Cetal$, Clov@k$ da ne
razluCi.
1501800 !m Ze mesec$ stvori v& *morav@ i ide svesti uCeniky svoje.
1501900 pr@jet' Ze jego iduqa *koc'ly, knez$ panon'sky, i
1501910 v&zl%bl$ vel'mi sloven'skyi knigy nauCiti se im$ i v&da
1501920 do !i uCenik$$ uCiti se im$.
1502000 veli% C$st$ jemU s&tvor$, mimo provodi i.
1502100 ne v&zet' Ze ni wt$ *rastislava ni wt$ *koc'la ni zlata ni
1502110 srebra ni inoje veqi, poloZiv$ eYaggel'skoje slovo i bes
piqe.
1502200 t&kmo pl@n'nik$ isproS$ wt$ obw% !T s&t$ i wtpusti ix$.
1600100 *v& *venetii Ze byv'SU jemU, s&braSe se na n$ episkopi i
1600110 popove i Cr&noriz'ci jako i vrany na sokola i v&zdvigoSe
1600120 trijezyCnU% jeres$, glagol%qe:
1600200 Clov@Ce, skaZi nam$ kako si ty s&tvoril$ nynja *slov@nem$
1600210 knigy i uCiSi, ix'Ze n@st$ niktoZe in$ pr&v@je wbr@l$, ni
1600220 apostol$ ni rim'skyi papa ni bogoslov$ *grigorJe ni
1600230 *jeronim$ ni *avgustin$.
1600300 my Ze trJi t$kmo ezyky v@m', imiZe dwstoit$ v& knigax$
1600310 slaviti boga, *evrei, *eliny, *latiny.
1600400 wtveqa Ze filosof$ k nim$: ne idet li d$Zd$ wt$ boga na
1600410 v'se ravno? ili sl$nce toZde ne sJajet li na v'se? ni li
1600420 dyxajem$ na aier$ ravno v'si?
1600500 to kako vyi se ne stydite trJi ezyky m@neqe t$CJ%, a proCim$
1600510 v&s@m$ ezykom$ i plemenom$ sl@pom$ veleqe i gluxwm$?
1600600 skaZite mi, boga tvoreqa nemoqna, jako i nemogUqa sego
1600610 dati ili zavistiva, jako ne xot@qa.
1600700 my Ze rody znajem$ knigy um@%qe i bogu slavU v&zda%qe
1600710 svoim$ ezykom$ k&Zdo.
1600800 jav@ Ze sut$ sJi: *armeni, *per'si, *avaz'gy, *iveri,
1600810 *sug'di *goTi, *wbri, *tUr'si, *kozari, *aravljane,
1600820 *eg"Yp'ti i inJi mnwzy.
1600900 aqe li ne xoqete wt$ six$ razUm@ti, pon@ wt$ knig$
1600910 poznaite sudJ%.
1601000 *david$ bo v&pijet$ glagolje: poite gospoda v'sa zemlja,
1601010 poite gospodu p@sn$ novU.
1601100 i paky: v&sklikn@te gospodu v'sa zemlja, poite i
1601110 v&zveselite se i v&spoite.
1601200 i drugo: v&sa zemlja da poklonit' ti se i pojet$ teb@
1601210 i da pojet' Ze imeni tvojemU, vySnJi.
1601300 i paky: xvalite gospoda v&si ezyci i poxvalite jego v&si
1601310 l%dJe i vsakw dyxanJe da xvalit$ gospoda.
1601400 v& eYaggelJi glagoljet$: jelikoZe jest$ prijel$ ix$,
1601410 dast$ im$ wblast$, da Ceda bogU bUdUt$.
1601500 i paky t$Zde: ne w six$ proSU t$kmo n& i v@ru%qim$
1601510 slovesem$ v& me, da v&si jedino bUdu, jakoZe i ty, oCe,
1601520 v& mn@ i az$ v& teb@.
1601600 *mat$Tei Ze reCe: dana byst$ v'saka vlast$ na nebesi i na
1601610 zemli; S$d$Se ubo nauCite v'se ezyky, kr$steqe je v& ime
1601620 wt$ca i syna i svetago duxa, uCeqe i xraniti v'sa, jeliko
1601630 zapov@dax$ vam$; se az$ s vami jesm$ v& v'se d$ni do
1601640 skon'CanJa v@ka amin$.
1601700 a *mar'ko paky; S&d$Se v& mir$ v&s$ i propov@dite eYaggelJe
1601710 v&sei tvari; v@rovav, iZe i kr$stit' se, spasen$ budet$, a
1601720 ne v@rovavi osudit' se.
1601800 znamenJa Ze pov@rovavSix$ poidUt$: imenem$ moim$ b@si
1601810 iZdenUt$ i jezyky v&zglagol%t$ novy.
1601900 glagoljet' Ze i k& vam$: gore vam$, knigoCije i farisei
1601910 ipokriti, jako zatvaraete carstvJe nebesnoe pr@d$ Clov@ky;
1601920 vy bo ne v&xodite i xoteqix$ v&niti ne wstavljajete.
1602000 i paky: gore vam$, knigoCije, jako v&zeste kl%Ce
1602010 razUm@nyi i sami ne v&nidoste.
1602100 *koren'tiwm$ Ze *pavl$ reCe: vel% Ze v&s@m$ vam$ glagolati
1602110 jezykom$, paCe Ze da proricajete; boly bo proricajei ili
1602120 glagoljei jezyky, razv@ aqe ne skazajet$, da i cr$kvi
1602130 s&zdanJe prJimet$.
1602200 nynja Ze, bratJe, aqe prJidu k& vam$ i v& jezyky glagol%,
1602210 Cto vam$ pol'z$stvU%, aqe vam$ ne glagol% v& javljenJe i
1602220 v& razUm@nJe ili v& proroC$stvJi ili v& nauCenJi?
1602300 obaCe bez'glasna i bezdUSna glas$ da%qi, aqe li piqali,
1602310 aqe li gusli, aqe raz$n'stije piskom$ podast$ se, kako
1602320 razUm@jet se piskanJe ili gudenJe?
1602400 ibo aqe bezglasn$ glas$ trUba dast$, kto ugotova se na bran$?
1602500 tako i vyi ezykom$ aqe nerazUmna slovesa daste, kako
1602510 razUm@jet se glagoljemoje?
1602600 budete bo v& air$ glagol%qe.
1602700 tolJko ubo aqe sluCit se rod$ s&glasnyix$ v& mir@ i ni
1602710 jedini Ze ix$ bezglasn$.
1602800 aqe ne v@m$ sily glasU, bUdU glagol%qomU mn@ var'var i
1602810 glagoljei mn@ var'var$.
1602900 tako i vyi, ponjeZe jeste revniteli duxovnym$, k&
1602910 s&zdanJ% cr$kvi prosite, da vi izbivajet$.
1603000 t@m$Ze glagolje ezykom$ molite se, da skazajet$.
1603100 aqe bo molitvU d@% jezykom$, dux$ moi molit'se, a um$
1603110 moi bes ploda jest$.
1603200 Cto ubo jest$? pomol% se duxom$, pomol% se umom$;
1603210 spo% duxom$, spo% Ze i umom$.
1603300 aqe blagosloviSi duxom$, ispl$njajei m@sto nerazUmnago,
1603310 kako reCet$ amin$ po tvojei poxval@, ponjeZe ne v@det$,
1603320 Cto glagoljeSi?
1603400 ty ubo dobr@ xvaliSi, n& drugy ne ziZdet' se.
1603500 xval% boga mojego, w vas$ paCe Ze jezyky glagol%.
1603600 n& v& cr$kvi !e sloves$ xoqU umom$ svoim$ glagolati, da
1603610 i ini nauC%, neZe li t'mi sloves$$ jezykom$.
1603700 bratJe, ne d@ti byvaite um$m$, n& zlobo% mladenstvUite,
1603710 umi Ze s&vr$Seni bud@te.
1603800 v& zakon@ jest$ pisano: jako inoezyCniky ustnami in@mi
1603810 v&zglagol% k& l%dem$ sim$ i tako ne posluSa%t$ mene,
1603820 glagoljet$ gospod$.
1603900 t@m'Ze ezyci v& znamenJe nesut$ nev@rnym$, n& v@ru%qim$,
1603910 a proroC$stvo nev@r'nym$.
1604000 aqe ubo snidet$ se cr$kvi v'sa v&kup@ i v&si glagol%t$
1604010 jezyky i v&nidet$ jeter$ nerazum$n$ ili nev@r$n$, ne rekut
1604020 li, jako zli se d@jete?
1604100 aqe li v&si proroC$stvU%t$ i v&nidet' Ze jeter$
1604110 nerazUm$n$ ili nev@r'n$, wbliCa%t$ se v&s@mi, v&stezaet$
1604120 se wt v&s@x$.
1604200 i tako taina sr$d$ca jego jav@ byva%t$; i tako pad$ nic$
1604210 poklonit' se bogovi i pov@daje, jako v& istinu bog& v&
1604220 vas$ jest$.
1604300 Cto ubo jest$, bratJe? jegda sxodite se, k&Zdo vas$ psalom$
1604310 imat$, da dr$Zit$, i uCenJe imat$, javljenJe imat$, jezyk$
1604320 imat$, skazanJe imat$, v'se Ze k& zdanJ% da byvajet$.
1604400 aqe li kto jezykom$ glagoljet$, po dv@ma ubo ili po trem$
1604410 i po Cesti, jedin$ da skazajet$.
1604500 aqe li ne budet$ glagol$nika, da ml$Cit$ v& cr$kvi, seb@
1604510 Ze da glagoljet$ i bogovi.
1604600 proroci Ze dva ili tr$je da glagol%t$, a druzJi da
1604610 skaza%t$.
1604700 aqe li inomu javit$ se v@dUqomu, pr$vi Ze da ml$Cit$.
1604800 moZete bo po jedinomu proroC$stvovati v&si, da v'si
1604810 ut@Set$ se.
1604900 i dUsi proroC$scJi prorokwm$ povinU%t$.
1605000 n@st$ nestrojenJ% bog&, n& mirU jako v& vs@X$ cr$kvax$
1605010 svetyx$.
1605100 Zeny vaSe v& cr$kvax$ da ml$Cet$, ne velit' bo se im$
1605110 glagolati, n& da govinu%t' se, jakoZe i zakon$ glagoljet$.
1605200 aqe li Cesomu nauCiti se xotet$, v& domu Ze svojem$ muZa
1605210 da v$praSa%t$; sram' bo jest$ v& cr$kvi Zen@ glagolati.
1605300 ili wt$ vas$ slovo boZije izyde? ili v& vas$ jedin@x$
1605310 obr@te se?
1605400 i aqe kto mnit' se prorok$ byti ili duxov$n$, da
1605410 razUm@jet$, jeZe piSU vam$, jako gospodnje zapov@di sut$.
1605500 aqe li kto ne razum@jet$, da razUm@vajet$.
1605600 t@m$Ze, bratJe, razUm@ite proricanJ% i ne branite
1605610 glagolati v& jezyky.
1605700 v&sa blagowbrazno i po CinU da byva%t$.
1605800 i paky glagoljet$: i v&sak$ jezyk$ ispov@st$ i, jako
1605810 gospod$ *Isus$ *xrist$ v& slavu bogu i wt$cu amin$.
1605900 simi Ze slovesi i in@mi bol'Simi posramiv$ je, otide
1605910 wstavl$ je.
1700100 *i uv@d@v$ i rimskyi papa posla po n$.
1700200 i doS$d'SU jemU v& *rim$, izyde cam$ apostolyk$ *andr@jan$
1700210 s& v&s@mi graZdani sv@qe noseqe, jako i svetago *klimen'ta
1700220 moqi noseqe, muCenika i papu rim'skaa.
1700300 i abije bog& naCe C%desa tvoriti.
1700400 wslablen$ Clov@k$ tu isc@l@ i ini mnwzJi razliCnyx$ nedUg$
1700410 izbySe, da jako Ze pl@n'nici pl@n'SJi *xrista narek'Se i
1700420 svetago *klimen'ta izbySe.
1700500 prijem' Ze papa knigy sloven'skyje, svety je i poloZe je
1700510 v& cr$kvi svetyje *marJe, jaZe se naricajet$ *fotida, i
1700520 p@Se nad$ nimi liturgi%.
1700600 po sem$ povel@ papa dv@ma episkopoma, *fir'mosU i
1700610 *goidrUxu, svetyti slovesJem$ sloven'sk&je uCeniky.
1700700 i jako se svetySe, abije sp@Se litur'gJ% v& cr$kvi
1700710 svetago apostola *petra sloven'skym$ jezykom$.
1700800 i v& drugyi d$n$ p@Se v& cr$kvi svety *petronili.
1700900 i v& drugy d$n$ v& cr$kvi svetago *and'r@je i wt$ tUdu
1700910 paky u velikago uCitelja v&seljen'skago *pavla apostola
1700920 v& cr$kvi; i v&sU noq$ p@Se sloven'sky i litur'gi% nad$
1700930 svetym$ grobom$, imuqe na pomoq$ *arsenJa, episkopa
1700940 jedinogo suqa wt$ !z episkop$, i *anastasa vivlotikara.
1701000 i filosof' Ze ne pr@stajaSe dostoinU xvalu bogu v&zdaje s&
1701010 svoimi uCeniky o sem$.
1701100 *rimljane Ze ne pr@staja iduqe k& njemU i upraSa%qe jego
1701110 i skazanJe sugubo i tr$gubo prijemaxu ot$ njego.
1701200 *Zidovin$ Ze jeter$ takoZde prixode, stezaje se s nim$
1701210 reCe jemu edino%: n@st$ ne u priS$l$ *xrist$ po Cislu
1701220 l@tnomU, o njem'Ze glagol%t$ proroci, jako wt$ d@vy imat$
1701230 roditi se.
1701300 poC$t' Ze jemU filosof$ v&sa l@ta wt$ *adama po rodom$,
1701310 skaza jemu po t$n'ku, jako priS$l$ jest$ i seliko l@t$
1701320 jest$ wt$ tol@ do nynja. i naUCiv i wtpusti.
1800100 *i postigoSe i mnwzJi trUdy i v& bol@zn$ v&pade.
1800200 i tr$p@qu jemU jezu mnwgyi d$ni, jedino% vid@v$ boZJe
1800210 javljenJe naCe p@ti sice: o rek'Six$ mn@ v& dom$ gospodn$
1800220 v&nid@m$, v&zveseli se dux$ moi i sr$d$ce v&zradova se.
1800300 i wbl$k' se v& C$stnyje rizy tako pr@byst$ v&s$ d$n$ t&
1800310 vesele se glagolje: wt$ sel@ n@s'm$ az$ ni caru sluga ni
1800320 inomu nikomuZe na zemli, n& t$kmo bogu vsedr$Zitel%.
1800400 ne b@x' i byx$ i jesm$ v& v@ky amin$.
1800500 v& %tr@i Ze d$n$ v& svetyi mniS$skyi wbraz$ wbl@Ce se i
1800510 sv@t$ k& sv@tu prijem' nareCe si ime *k"Yril$.
1800600 i v& tom$ wbras@ pr@byst$ !i d$ni.
1800700 i jakoZe pribliZJi Cas$, da paky primet$ i pr@stavit$ se
1800710 v& v@Cnaa Ziliqa, v&zdvig$ ruc@ svoi k& bogu i s&tvori
1800720 molitvU s& sl$zami, glagolje sice:
1800800 gospodi boZe moi, iZe jesi aggel'skyje v&se Ciny i
1800810 bespl$tnyje sily s$stavil$, nebo raspel$ i zeml% wsnoval$
1800820 i vsa suqa wt$ nebytJa v& bytJe privel$, iZe v&segda i
1800830 v&seZde posluSav$ tvoreqJix$ vol% tvo% i bojeqix' se
1800840 tebe i xraneqix$ zapov@di tvoje, poslUSai moje molitvy i
1800850 v@rnoje ti stado s&xrani, jemuZe b@ pristavil$
1800860 nekl%Cimago i nedwstoinago raba tvojego.
1800900 izbavi je bezboZnyje i pogan'skyje zloby glagol%qix$ na
1800910 te xulu i pogUbi trijezyCnU% jeres$ i v&zrasti cr$kv$
1800920 tvo% mnwZ$stvom$ i vse v& edinodUSJi s&v$kUpi i s&tvori
1800930 izred'nyi l%di jedinomysleqe istin'n@i v@r@ tvojei i
1800940 prav@m$ ispov@danJi i v&d$xni v& sr$d$ca ix$ slovo tvoego
1800950 usynjenJa.
1801000 tvoi bo jest$ dar$, aqe ny jesi prijel$ nedostoinyje na
1801010 propov@danJe eYaggelJe *xrista tvojego ostreqeje se na
1801020 blaga d@la i tvoreqe ugodnaa teb@.
1801100 jeZe mn@ b@ dal$, jako tvoja teb@ pr@da%, ustroi je
1801110 sil'no% tvoje% desnice%, pokri je krovom$ krilu tvoje%,
1801120 da v'si v&sxvalet$ i slavet$ ime tvoe, wt$ca i syna i
1801130 svetago duxa.
1801200 lob'za Ze v&se svetym$ c@lovanijem$ i reCe: blagosloven$
1801210 bog&, iZe ne dast$ nas$ v& lovitvU zubom$ nevidimyix$ naSix$
1801220 vrag$$, n& s@t$ ix$ s&krUSi i izbavi ny wt$ istl@nJa ix$.
1801300 i tako poCi o gospodi syi .!m!v. ma l@toma, meseca februarJa
1801310 v& .!d!I. d$n$ in'dik'ta vtorJi, a wt$ tvari v&sego mira !D
1801320 tisUq$ i trista i !o l@t$.
1801400 i povel@ apostolik$ v&s@m$ *gr$kwm$, iZe b@xU v& *rim@,
1801410 takoZde i *rimljanwm$ s& sv@qami s&S$dSim' se p@ti nad$
1801420 nim' i s&tvoriSe provoZdenJe jemu, jakoZe bySe s&tvorili
1801430 li samu pap@.
1801500 jeZe i s&tvoriSe.
1801600 *meTodije Ze, brat$ jego, v&prosi apostolika, glagolje:
1801610 jako mati ny jest$ zaklela, jako iZe na% pr&v@je na sud'
1801620 idet$, da prineset$ i v& svoi bratJi monastyr$ i tu i
1801630 pogrebet$.
1801700 povel@ Ze papa v&loZiti jego v& rakU zabiti gvozdmi
1801710 Zel@zny; i tako i dr$Za !z d$nJi gotovaje na put$.
1801800 rekoSe Ze k& apostoliku rim'scJi episkopi: ponjeZe i jest$
1801810 po mnwz@m$ zemljam$ xodiv'Sa bog& privel$ semo i zd@ duSU
1801820 jego v&zel$, zde jemu dostoit$ leZati jako C$stnU muZU.
1801900 i reCe apostolik$: za svetyn% jego i l%bov$ v& rim'sky
1801910 wbyCai priS$d$, pogrebu i v& mojem$ grob@ v& cr$kvi
1801920 svetago apostola *petra.
1802000 glagola Ze brat$ jego: ponjeZe mene ne posluSaste i ne
1802010 daste jego, aqe vi jest$ l%bovno, da leZet$ v& cr$kvi
1802020 svetago *klimen'ta, s nim'Ze jest$ semo priS'l$.
1802100 povel@ Ze apostolik$ tako s&tvoriti.
1802200 i paky s&bravSe se episkopy i s& vs@mi l%d'mi xoteqe i
1802210 provoditi C$stno i rekoqe episkopy: wtgvozd$Se rakU i
1802220 vidim$, eda Cto v&zeto wt$ njego.
1802300 i truZd$Se se mnwgo i ne mogoSe wtgvozditi raky boZijem$
1802310 povel@nJem$.
1802400 i tako s& rako% v&loZiSe i v& grob$ w desnU% stranu
1802410 wltara v& cr$kvi svetago *klimen'ta, ideZe naCeSe abJe
1802420 mnwga C%desa byvati.
1802500 jaZe *rimljane, bolje se priloZJi svetyni jego i C$sti.
1802600 i napisaSe ikonu jego nad$ grobom$ i naCeSe sv@titi nad$
1802610 nim$ d$n$ i noq', xvaleqe boga proslavlja%qago tako,
1802620 iZe jego slavet$.
1802700 tomu bo jest$ slava i C&st$ v& v'se v@ky amin$.